770 Osnove upravnega postopka

770 Osnove upravnega postopka

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 60
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 30
 • Samostojno delo: 120
 • Nosilec: dr. Polona Kovač

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Študent pozna temelje upravnega procesnega prava;
 • uporabi znanje za povezovanje načel in operativnih pravil v praksi, tako da izdela določene tipske akte v postopku in opravi posamezna dejanja;
 • reši lažje probleme v upravnem postopku;
 • razume namen upravnega postopka in sistem sodnega nadzora nad zakonitostjo konkretnih upravnih aktov oz. upravo, tako da analizira določene primere,
 • zna pojasniti postopke v angleškem kot tujem strokovnem jeziku.

Kompetence:

 • razumevanje splošnih elementov in strukture upravnega postopka ter varstva javne koristi in pravic strank,
 • sposobnost za reševanje konkretnih postopkovnih strokovnih problemov,
 • razvoj veščin vodenja upravnih postopkov v enostavnejših zadevah,
 • sposobnost analize lažjega procesnega problema in oblikovanja predloga rešitve,
 • zmožnost strokovne komunikacije, tudi  v angleškem kot tujem strokovnem jeziku, in razvoj upravne etike.

2. Vsebina predmeta

 • Umestitev upravnega procesnega prava in upravnih postopkov v razvoju družbe. Dobra uprava. 
 • Pojem upravne zadeve in javnega interesa. Subsidiarna in smiselna raba ZUP. Splošni in posebni upravni postopki.
 • Temeljna načela ZUP kot standardi. Njihova uporaba v izbranih primerih.
 • Udeleženci postopka: upravni organ/uradna oseba, stranke idr.
 • Komuniciranje v postopku – posamična pravila in uporaba v praksi. 
 • Roki, red in stroški postopka - pravila in primeri.
 • Faze in akti postopka na prvi stopnji.
 • Obravnava vlog ter priprava in odprema aktov organa v tipičnih  procesnih položajih.
 • Odločbe in sklepi: vrste, sestavine, značilnosti.
 • Pravna sredstva. Postopek s pritožbo. Temelji izvršbe.
 • Oblike in temeljna pravila o sodnem nadzoru nad posamičnimi upravnimi akti.
 • Izbrana pravila in primeri iz prakse v tipičnih posebnih upravnih postopkih.

3. Temeljna literatura in viri

 • Jerovšek, T., in Kovač, P. (2010): Upravni postopek in upravni spor, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 300 str.
 • Kovač, P., in Sever, T. (2010): Praktikum za upravni postopek in upravni spor, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 80 str.
 • Breznik, J., et al. (2008): ZUP s  komentarjem, GV založba, Ljubljana, izbranih cca100 str.
 • Upravna svetovalnica. www.fu.uni-lj.si/mediawiki/index.php.
 • Statskontoret (2005): Principles of Good Administration in the Member States of the European Union, available at <http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2005/200504.pdf>. 20 str.
 • Rose-Ackerman, S., in Lindseth P.L., et al. (2011): Comparative Administrative Law, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, izbranih cca 20 str.

4. Predvideni študijski rezultati

 • Študent bo teoretično znanje, temeljna načela in pravila ZUP uporabil zmožen uporabiti pri  vodenju lažjih postopkov oz. opravljati posamezna procesna dejanja in pripravljati osnovne akte v postopku. Znal bo samostojno reševati lažje postopkovne probleme. Znal bo uporabiti upravni postopek v procesu dela v upravi in s strankami ter pri tem razumel pomen sodnega nadzora nad upravo.
 • Študent izdela slovensko- angleški glosar strokovnih izrazov iz literature in jih uporabi pri pojasnjevanju postopkov v angleškem jeziku.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja,
 • vaje,
 • e-učenje,
 • študije primerov,
 • gostujoča predavanja iz prakse,
 • seminar z medpredmetnim sodelovanjem ,
 • tutorstvo.

6. Načini ocenjevanja

 • Aktivno sodelovanje (predavanja, e-učenje, forum, medpredmetno povezovanje (glosar ali esej) ...) (20 %)
 • Medsemestrska praktična naloga (20 %)
 • Obvezni pisni izpit oz. po potrebi ali izjemoma ustni zagovor (60 %)

Pri oblikovanju ocene predmeta se upoštevajo rezultati tistih delnih obveznosti, ki jih študent pridobil do roka za katerega je razpisana časovna obveznost (pisni ali ustni izpit).