643 Informatizacija in prenova poslovnih procesov

643 Informatizacija in prenova poslovnih procesov

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Smer: Poslovna uprava
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Bojan Peček

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Študent zna opredeliti primerne poslovne procese za prenovo
 • Študenta zna analizirati slabosti procesa
 • Študenta zna določiti ključne kazalnike procesa
 • Študenta zna preoblikovati proces
 • Študent zna statično modelirati procesa in njegovih dinamične komponente
 • Študent zna simulirati proces
 • Študent zna načrtovati nov proces

Kompetence:

 • Študent ima sposobnost razumevanja delovanje poslovnih procesov in zakonitosti
 • Zna modelirati poslovne procese
 • Zna poslovne procese simulirati in analizirati učinke prenove
 • Zna voditi tim, zadolženega za prenovo procesov
 • Zna kritično analizirati indikatorje procesa

2. Vsebina predmeta

 • Pojem procesa
 • Razlika med tradicionalno in procesno organiziranostjo
 • Parametri dinamike procesa
 • Kazalniki izvajanja procesa
 • Modeliranje procesov
 • Simuliranje procesov
 • Uporaba programske opreme za simuliranje procesov
 • Informacijska podpora procesom
 • Prenova procesa
 • Študije primerov dobre prakse prenove
 • Vpliv informatizacije na organizacijo procesov
 • Nove oblike organizacij

3. Temeljna literatura in viri

 • Kovačič, A., Peček, B.: Prenova in informatizacija delovnih procesov, Fakulteta za upravo, elektronski vir, 2006, 200 str.
 • Kovačič, A., Bosilj Vukšić, V.: Management poslovnih procesov, GV Založba, Ljubljana, 2005, 150  str.
 • McCormack, K.: Business process maturity, McCormack, 2007
 • Madison, D:. Process Mapping, Process Improvement, and Process Management. Paton press, 2005

4. Predvideni študijski rezultati

Študent je usposobljen izboljšati poslovni proces. Zna določiti ključne kazalnike procesa. Usposobljen je modelirati proces in ga s pomočjo vizualnih interaktivnih programov simulirati. S pomočjo napotil in praktičnih primerov je sposoben predlagati izboljšanje in predvideti učinke izboljšav na ključnih kazalnikih procesa.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanje
 • Vaje
 • Študija primerov

6. Načini ocenjevanja

Seminarsko delo z zagovorom in ustnim izpitom (100 %)