641 Ekonomika javnih podjetij in zavodov

641 Ekonomika javnih podjetij in zavodov

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Smer: Poslovna uprava
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: mag. Veronika Petkovšek

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • Prepozna razlike v delovanju zasebnih, in javnih podjetij in zavodov,
 • Loči zgodovinske, zakonske, politične in družbeno-ekonomske dejavnike, ki vplivajo na delovanje javnih podjetij in zavodov,
 • Uporabi pridobljena znanja za potrebe evalvacije uspešnosti poslovanja podjetja oziroma zavoda,
 • Reši konkreten poslovni problem v izbrani organizaciji,
 • Utemelji bistvo gospodarjenja in načrtovanja poslovanja v organizaciji.

Kompetence:

 • razumevanje delovanja podjetja kot osnovnega mikroekonomskega oz. poslovnega sistema,
 • razumevanje ekonomike in menedžmenta v javnem sektorju s posebnim poudarkom na ekonomiki in menedžmentu v javnih podjetjih in zavodih,
 • razumevanje mikroekonomskih tehnik za načrtovanje, organiziranje in financiranje delovanja podjetij ter neprofitnih organizacij,
 • sposobnost razložiti in strokovno argumentirati primere in dogajanja na področju poslovnih ved v povezavi z delovanjem javnih podjetij in zavodov,
 • razumevanje teorije in prakse delovanja javnega podjetja in nepridobitne organizacije.

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitev (javnih) podjetij in zavodov
 • Pojem podjetniške ekonomike
 • Poslovni proces, prvine in sredstva podjetja ter teorija firme
 • Podjetniške finance in trošenje ter vezava sredstev
 • Računovodska analiza bilanc podjetij in zavodov, računovodsko obračunavanje, predračunavanje in analiziranje
 • Določanje lastne cene in prodajne cene proizvodov/storitev
 • Lastninska razmerja in upravljanje in poslovodenje javnih podjetij in zavodov
 • Strateško-poslovne odločitve v javnih podjetjih in zavodih
 • Javno-zasebna partnerstva in koncesije ter pomen podjetij in zavodov
 • Javna podjetja in zavodi ter izvajanje javnih služb
 • Ugotavljanje uspešnosti in smotrov delovanja javnih podjetij in zavodov
 • Investicijska ekonomika in analiza poslovanja

3. Temeljna literatura in viri

 • PEVCIN, Primož (2010). Ekonomika javnih podjetij in javnih zavodov. Fakulteta za upravo, Ljubljana. 216 str.
 • JONES, Trefor (2004). Business economics and managerial decision making, Wiley, London. Izbrana poglavja iz strateškega odločanja v podjetju, 140 str.
 • ANTHONY, R.N., BREITNER, L.K. (2006). Essentials of Accounting, Prentice Hall, New York. Izbrana poglavja iz tematike računovodskih izkazov, 50 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent je zmožen razumeti podjetniško ekonomiko in finance v javnih podjetjih in zavodih, zmožen je rešiti strateško-poslovni oz. investicijski problem vezan na delovanje neke organizacije, hkrati pa pozna problematiko načrtovanja poslovanja vezanega na obstoj nepopolnih in omejenih informacij v poslovnem okolju po zaključku predmeta.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • študija primera
 • problemsko učenje
 • delavnice
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

Pisni in/ali ustni izpit (100 %)