640 Gospodarsko statusno pravo

640 Gospodarsko statusno pravo

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Smer: Poslovna uprava
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Valentina Franca

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent:

 • spozna temelje pravne ureditve gospodarskega sistema in gospodarskih subjektov
 • analizira statusne značilnosti gospodarskih družb
 • razčleni postopek ustanovitve gospodarskih družb
 • poišče podobnosti in razlike med statusnimi značilnostmi pravnih oseb javnega, zasebnega in tretjega sektorja
 • reši zahtevne strokovne in delovne probleme

Kompetence:

 • poznavanje in razumevanje utemeljitve in razvoja gospodarskega statusnega prava
 • razumevanje elementov in strukture gospodarskih družb
 • pridobivanje in uporaba informacij s področja gospodarskega prava
 • prepoznanje, analiziranje in reševanja problemov iz prakse in stroke
 • zmožnost sporazumevanja med in s strokami

2. Vsebina predmeta

 • Temeljni pojmi in koncepti (zasebni sektor, zasebno pravo, civilno pravo, gospodarsko pravo, gospodarsko statusno pravo, gospodarska družba, podjetje)
 • Razvoj in viri gospodarskega prava
 • Država, trg in gospodarski subjekti
 • Statusne značilnosti gospodarskih družb (dejavnost, pravna sposobnost, odgovornost, firma, sedež, zastopanje, registracija)
 • Podjetnik
 • Osebne družbe
 • Kapitalske družbe
 • Povezane družbe
 • Statusno preoblikovanje družb
 • Prenehanje družb
 • Statusne značilnosti nekaterih subjektov javnega in tretjega sektorja
 • Statusno povezovanje javnega in zasebnega sektorja

3. Temeljna literatura in viri

 • IVANJKO, Šime, KOCBEK, Marijan, PRELIČ, Saša (2009). Korporacijsko pravo (2., predelana in dopolnjena izdaja). GV Založba, Ljubljana (izbrana poglavja, cca. 200 stani)
 • ABRAHAMSBERG, Niko (2004). Gospodarsko statusno pravo. Fakulteta za upravo, Ljubljana (48 strani)
 • KOCBEK, Marijan (ur.) (2006/2007). Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). GV založba, Ljubljana (izbrana poglavja, cca. 100 stani)
 • MAYSON, Stephen W., FRENCH, Derek, RYAN, Christopher (2006/2007). Company law (23rd ed.) . Oxford University Press, Oxford (izbrana poglavja, cca. 100 str.)
 • DORRESTEIJN, Adriaan F. M., MONTEIRO, Tiago, TEICHMANN, Christoph, WERLAUFF, Erik (ed.) (2009). European Corporate Law (2nd ed.). Wolters Kluwer (izbrana poglavja, cca. 100 str.)
 • Veljavna zakonodaja (zlasti izbrani členi ZGD – 1), sodna praksa in druga študijska gradiva, posredovana v e-učilnici in pri vajah. 

4. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • pridobi temeljna znanja o gospodarskem statusnem pravu
 • pozna elemente, statusne značilnosti, postopek ustanovitve in upravljanje gospodarskih družb
 • zna uporabiti teoretično znanje za reševanje problemov iz prakse

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • vaje
 • e-učenje
 • študija primera
 • debata

6. Načini ocenjevanja

 

 • Test (20 %)
 • Pisne naloge (daljše in krajše) in aktivno sodelovanje (20 %)
 • Pisni ali ustni izpit, ki mora biti pozitiven (več kot 50 %) (60 %)