640 Gospodarsko statusno pravo

640 Gospodarsko statusno pravo

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Smer: Poslovna uprava
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Valentina Franca

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent:

 • spozna temelje pravne ureditve gospodarskega sistema in gospodarskih subjektov
 • analizira statusne značilnosti gospodarskih družb
 • razčleni postopek ustanovitve gospodarskih družb
 • poišče podobnosti in razlike med statusnimi značilnostmi pravnih oseb javnega, zasebnega in tretjega sektorja
 • reši zahtevne strokovne in delovne probleme

Kompetence:

 • poznavanje in razumevanje utemeljitve in razvoja gospodarskega statusnega prava
 • razumevanje elementov in strukture gospodarskih družb
 • pridobivanje in uporaba informacij s področja gospodarskega prava
 • prepoznanje, analiziranje in reševanja problemov iz prakse in stroke
 • zmožnost sporazumevanja med in s strokami

2. Vsebina predmeta

  • Temeljni pojmi in koncepti (zasebni sektor, zasebno pravo, civilno pravo, gospodarsko pravo, gospodarsko statusno pravo, gospodarska družba, podjetje)
  • Razvoj in viri gospodarskega prava
  • Država, trg in gospodarski subjekti
  • Statusne značilnosti gospodarskih družb (dejavnost, pravna sposobnost, odgovornost, firma, sedež, zastopanje, registracija)
  • Podjetnik
  • Osebne družbe
  • Kapitalske družbe
  • Povezane družbe
  • Statusno preoblikovanje družb
  • Prenehanje družb
  • Statusne značilnosti drugih gospodarskih subjektov
  • Statusno povezovanje javnega in zasebnega sektorja

  3. Temeljna literatura in viri

  • KORŽE, Branko (2017). Pravo družb in poslovno pravo (3. spremenjena in dopolnjena izdaja). Uradni list RS, Ljubljana.
  • IVANJKO, Šime, KOCBEK, Marijan, PRELIČ, Saša (2009). Korporacijsko pravo (2., predelana in dopolnjena izdaja). GV Založba, Ljubljana (izbrana poglavja, cca. 200 stani)
  • Veljavna zakonodaja (zlasti izbrani členi ZGD – 1), sodna praksa in druga študijska gradiva, posredovana v e-učilnici in pri vajah. 

  4. Predvideni študijski rezultati

  Študent:

  • pridobi temeljna znanja o gospodarskem statusnem pravu
  • pozna elemente, statusne značilnosti, postopek ustanovitve in upravljanje gospodarskih družb
  • zna uporabiti teoretično znanje za reševanje problemov iz prakse

  5. Metode poučevanja in učenja

  • predavanja
  • vaje
  • e-učenje
  • študija primera
  • debata

  6. Načini ocenjevanja

  • Pisne naloge (daljše in krajše) in aktivno sodelovanje (40 %)
  • Pisni ali ustni izpit, ki mora biti pozitiven (več kot 50 %) (60 %)