639 Praksa

639 Praksa

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Smer: Javna uprava in Poslovna uprava
 • Število ur predavanj: 10
 • Druge oblike študija: 160
 • Samostojno delo: 70
 • Nosilec: dr. Jernej Buzeti

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • pozna zakonitosti in specifike dela v organizaciji, povezani s programi, procesi in projekti v delovnem okolju,
 • razume delo v delovnem okolju organizacije in razvije delovne kompetence,
 • razume praktično reševanje določenega problema v okviru problemske naloge, ki ga rešuje ob podpori mentorja iz organizacije in mentorja na fakulteti.

Kompetence:

 • uporaba pridobljenih inter/multidisciplinarnih znanj s področja študija,
 • uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije kot temeljne platforme za delovanje organizacije,
 • sposobnost prepoznavanja problemov in oblikovanja predlogov za njihovo reševanje,
 • sposobnost izdelave analitičnega projekta na osnovi študije primera, ki obravnava aktualno problematiko organizacije,
 • delovne navade, delo v skupini, sposobnost komuniciranja s sodelavci, vodji skupin in vodstvenim osebjem v organizaciji in izven,
 • sposobnost uporabe osnovnih in naprednih kvantitativnih in kvalitativnih metod.

2. Vsebina predmeta

  • Spoznavanje učnega okolja organizacije z organizacijskega in vsebinskega vidika.
  • Seznanitev z delovanjem delovne organizacije.
  • Praktično delo na področju vsebin v določenem organu, podjetju ali ustanovi.
  • Študent na praksi spremlja delovanje/poslovanje organizacije ter rešuje probleme iz upravnega, pravnega, ekonomskega, organizacijskega, politološkega ali informacijskega vidika.
  • Mentor v organizaciji določi vsebino programa študenta skladno s študijskim programom in potrebami organizacije.
  • Študent pod nadzorom mentorja v organizaciji opredeli problem in pripravi problemsko nalogo.

  3. Temeljna literatura in viri

  • Baird, B.N. (2001). The Internship, Practicum, and Field Placement Handbook: A Guide for the Helping Professions (3rd Edition).
  • Devjak, S (2004). Kvantitativne metode za analize v upravi. 2. Ponatis (4. poglavje). Fakulteta za upravo: Ljubljana.
  • Gido, J., Clements, J., Baker, R. (2017). Successful Project Management 7th Edition. Boston, MA: Cengage Learning
  • Ivanko, Š. (2007). Raziskovanje in pisanje del : metodologija in tehnologija raziskovanja in pisanja strokovnih in znanstvenih del, Kamnik, Cubus image.
  • Larson, E.W., Gray, C.F. (2018). Project Management: The Managerial Process. New York: Mcgraw-Hill Education
  • McNabb, D. (2017). Research Methods in Public Administration and Nonprofit Management, Fourth edition. Abingdon, Oxon: Taylor & Francis.
  • O'Sullivan, E. Rassel, G, Berner, M., Taliaferro, J. (2017). Research Methods for Public Administrators 6th Edition. Abingdon, Oxon: Taylor & Francis
  • Stare, A (2011). Projektni management. Ljubljana: Agencija POTI d.o.o.

  4. Predvideni študijski rezultati

  Študent bo zmožen:

  • dela v multidisciplinarnem okolju lokalnih, nacionalnih ali mednarodnih organizacije in razvoja kompetenc za delo v lokalnem, nacionalnem ali mednarodnem okolju,
  • razumeti delovanje organizacije in pomen odnosov v skupini na lokalnem, nacionalnem ali mednarodnem nivoju (vloga vodje, delovno okolje ter delovne situacije),
  • reševati kompleksne, praktične probleme s področja dela izbranega urada, organizacije ali institucije,
  • prenosa teoretičnega znanja na praktične primere in se usposobiti za samostojno kritično razmišljanje in sposobnost analize in sinteze.

  5. Metode poučevanja in učenja

   • Seminar o študijski praksi.
   • Seminarsko delo / projektno delo.
   • Problemsko učenje.
   • E-učenje.
   • Opravljanje prakse in problemske naloge pod vodstvom mentorja s poročilom problemske naloge.
   • Individualne konzultacije z mentorjem na fakulteti.

   6. Načini ocenjevanja

   • Poročilo o praksi in dnevnik dela (75 %)
   • Ocena mentorja v organizaciji (25 %)

   Študent pridobi oceno na osnovi izpolnjenih pogojev: Udeležba na seminarju za prakse. Udeležba na kompetenčnih dogodkih v skupnem obsegu vsaj 10 ur v 2. in 3. letniku. Veljajo kompetenčni dogodki iz seznama, definiranega v letnem načrtu dela. Prisotnost na zagovoru zaključnega dela. Oddan dnevnik dela. Oddan evalvacijski vprašalnik študenta.