638 Informatika v upravi

638 Informatika v upravi

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Smer: Javna uprava
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Mitja Dečman

 

1. Cilji in kompetence

Cilji
Študent:

 • Pozna ključne elemente moderne e-uprave.
 • Zna analizirati napredne informacijske tehnologije in storitve, kot obstoječe ali možne načine poslovanja e-uprave.
 • Zna uporabiti pravne akte za interpretacijo razvoja in stanja e-uprave doma in v svetu.
 • Lahko reši konkretno problemsko nalogo, s katero se lahko sreča ob bodoči zaposlitvi v javni upravi.
 • Zna preizkusiti in utemelji storitve e-uprave z vidika tehnologije, procesov in pravnih norm.

Kompetence:
Študent:

 • razvije sposobnost povezovanja pridobljenih znanj na področju informatike v javni upravi s področji uprave, prava, organizacije, ekonomije, politologije.
 • pozna temeljne informacijske sisteme in registre na katerih temelji sodobna e-uprava.
 • razume normativne podlage za razvoj in delovanje informacijskih sistemov, poznajo njihovo vsebino, organiziranosti ter način uporabe.
 • je sposoben razložiti in primerjati dogajanja na področju e-uprave v Sloveniji in v svetu.
 • je sposoben evalvirati in razumeti projekte na področju e-uprave in sodelovati v njih.

2. Vsebina predmeta

 • Kronološki pregled razvoja informatike v javni upravi z današnjimi izzivi in trendi
 • Značilnosti elektronskega poslovanja uprave in e-uprava
 • Koncept življenjskih situacij v okolju e-uprave.
 • Koncept enotne vstopne točke
 • Portal e-uprava in njegove storitve
 • Oris normativne ureditve elektronskega poslovanja javne uprave
 • Varnostna vprašanja in elektronsko podpisovanje
 • Varstvo osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja v pogojih elektronskega poslovanja
 • Upravno poslovanje v e-upravi
 • Dolgoročna elektronska hramba in arhiviranje
 • Moderne informacijske tehnologije in javni sektor
 • Informacijski sistemi in registri

3. Temeljna literatura in viri

 • Vintar, M.: Informatika v upravi, študijsko gradivo, Fakulteta za upravo, 2007, 420 str.
 • Predpisi s področja elektronskega poslovanja uprave, varovanja osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja (Slovenija, EU).
 • Leben, Anamarija in Bohanec, Marko: Koncept aktivnega portala življenjskih situacij. V: Mirko, Vintar in Grad, Janez (ur.): E-uprava: Izbrane razvojne perspektive. Fakulteta za upravo, 2004.
 • Leben, Anmarija in Kunstelj, Mateja: E-portali in življenjske situacije. V: Mirko, Vintar in Grad, Janez (ur.): E-uprava: Izbrane razvojne perspektive. Fakulteta za upravo, 2004.
 • DEČMAN, Mitja. Long-term digital preservation in e-government : a case of Slovenia. Organizacija (Kranj), mar./apr. 2010, letn. 43, št. 2, str. 66-75, graf. prikazi.
 • Zborniki posvetovanj SMARTDOC, Dnevi slovenske infomratike, Informatika v javni upravi.
 • Vsebine v spletni učilnici

4. Predvideni študijski rezultati

Študenti:

 • bodo zmožni razumeti in rešiti vprašanja s področja e-uprave, informacijskih rešitev in storitev;
 • poznali bodo stanje na področju e-uprave doma in v svetu;
 • pridobili bodo temeljna znanja s področja varnosti v elektronskem poslovanju, varstva osebnih podatkov in informacij javnega značaja v elektronski obliki;
 • zmožni bodo razumeti dolgoročno elektronsko hrambo in jo implicirati v področju e-uprave.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • seminarska naloga
 • skupinska predstavitev
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • izpit (65 %):
  • pisni ali ustni izpit (lahko se opravi z dvema kolokvijema) (50 %) +
  • samostojna naloga (5 %) +
  • delni testi (10 %)
 • seminarska naloga in pripadajoče aktivnosti ter zagovor dela (35 %)

Končno oceno predmeta lahko študent dobi, če zadosti sledečim pogojem:

 • izpitni segment (vsi trije deli) mora biti pozitiven (vsota vseh treh delov mora biti več kot 50 %),
 • pisni ali ustni izpit mora biti pozitiven (več kot 50 %).