637 Davčni sistem

637 Davčni sistem

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Smer: Javna uprava
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Maja Klun

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • poišče ključne elemente davčnega postopka
 • analizira različne davčne obveznosti
 • razčleni delovanje organov, ki so povezani z obdavčenjem
 • razčleni splošna izhodišča za obdavčenje.

Kompetence:

 • poznavanje in razumevanje vseh pomembnih davčnih obveznosti,
 • sposobnost izračunavanja in izpolnjevanja davčnih obveznosti,
 • sposobnost povezovanja teorije in prakse na davčnem področju,
 • povezovanje vsebine in postopka izpolnjevanja davčnih obveznosti.

2. Vsebina predmeta

 • Uvod v obdavčenje
 • Davčna služba in davčni postopek
 • Neposredni davki
 • Posredni davki
 • Prispevki za socialno varnost
 • Davki in EU

3. Temeljna literatura in viri

 • Klun, M., Jovanović, T. (2016). Davčni sistem. FU, Ljubljana.
 • Jerovšek, T., Kovač, P. (2008). Posebni upravni postopki., 2.poglavje. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • Salanie, B. (2011). The Economics of Taxation. MIT Press, poglavji 1 in 8.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • razume pojme povezane z obdavčenjem,
 • pridobi temeljna znanja za izpolnjevanje davčnih obveznosti,
 • pozna postopek izpolnjevanja davčnih obveznosti in druge elemente davčnega postopka.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • študija primera
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit (lahko se opravi z dvema kolokvijema) (100 %)