636 Delovno in socialno pravo

636 Delovno in socialno pravo

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Smer: Javna uprava
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Valentina Franca

 

1. Cilji in kompetence

 • Zagotoviti študentom sposobnost ugotavljanja značilnosti različnih vrst družbenih razmerij, katerih predmet je opravljanje dela oziroma so socialna vprašanja, ter usposobljenost za uporabo pravnih pravil, ki urejajo ta razmerja.
 • Zagotoviti študentom sposobnost za ugotavljanje, katera pravna pravila so ključnega pomena pri odločanju o delovnih in socialnih pravicah.
 • Zagotoviti študentom sposobnost razlikovanja med različnimi vrstami pravnih aktov, ki urejajo delovna in socialna razmerja.
 • Zagotoviti študentom sposobnost uporabe temeljnih načel različnih pravnih podsistemov v povezavi s pravili delovnega in socialnega prava.

 

 

Predmetno-specifične kompetence:

 • Obvladovanje zgodovinskih in kulturnih temeljev prava zaradi pravilnega razumevanja in uporabe pravnih norm na področju delovnih in socialnih razmerij,
 • Obvladovanje znanj o elementih pravnih institutih ter usposobljenost za  nadomestno in subsidiarno uporabo teh institutov v sferi delovnih in socialnih razmerij,
 • Usposobljenost za nadzor nad izvajanjem pravnih predpisov na mikro ravni v organizacijah. Usposobljenost za uporabo sankcij v organizacijah v primeru kršitev pravnih norm,
 • Usposobljenost za ugotavljanje kvalitete pravnih norm z vidika družbenega razvoja. Usposobljenost za kritično analizo posameznih delov pravne ureditve ter za oblikovanje predlogov za spremembe na tem področju.

2. Vsebina predmeta

 • Zgodovinski in kulturni temelji delovnega in socialnega prava kot pravnega podsistema, njegove razsežnosti ter razmerje do drugih pravnih podsistemov
 • Interdisciplinarni vidiki delovnih in socialnih razmerij ter povezanost delovnega in socialnega prava s kadrovskim managementom in industrijskimi razmerji
 • Pravna ureditev individualnih delovnih razmerij: sklenitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi, plača, delovni čas ter druge pravice in obveznosti delavca in delodajalca
 • Pravna ureditev kolektivnih delovnih razmerij: sindikalna svoboda, delavska participacija, preprečevanje in razreševanje delovnih sporov.
 • Glavne značilnosti pravnega položaja javnih uslužbencev.
 • Pravna ureditev sistema socialne varnosti, ustavni in mednarodno pravni temelji.
 • Pravna ureditev zaposlovanja, trga dela in zavarovanja za primer brezposelnosti
 • Pravna ureditev pokojninskega zavarovanja.
 • Pravna ureditev položaja invalidov.
 • Pravna ureditev zdravstvenega  zavarovanja, zdravstvenega varstva, družinskega varstva in družinskih prejemkov
 • Pravna ureditev socialnega varstva.

3. Temeljna literatura in viri

 • Veljavna zakonodaja: Ustava, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o kolektivnih pogodbah, Zakon o stavki, Zakon o reprezentativnosti sindikatov, Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju; ZUTD, ZPIZ, ZZVZZ, ZSVDP.
 • Kresal Šoltes, K. in drugi. 2014 Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja: najpogostejša vprašanja in odgovor. Ljubljana: Inštitut za delo.
 • Franca, Valentina. 2009. Sodelovanje zaposlenih pri poslovnem odločanju: pravni in kadrovski vidiki s primeri iz sodne in podjetniške prakse. Ljubljana: Planet GV
 • Bubnov Škoberne, Strban G. 2010, Pravo socialne varnosti. Ljubljana: GV Založba.
 • Sodna praksa in druga študijska gradiva, posredovana v e-učilnici in pri vajah.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent osvoji  enostavnejša znanja o širšem sklopu predpisov  s področja delovnega prava in socialne varnosti. Študentje obvladajo poklicna pravna dela  na področju individualnih in kolektivnih delovnih razmerij ter socialnih zavarovanj in socialnega varstva. Razumejo omenjene predpise, ki so sprejeti na različnih ravneh in tudi znajo uporabljati pravna načela kot pripomoček za razlago predpisov.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Vaje
 • Študij primera
 • e- učenje

6. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit ki mora biti pozitiven (več kot 50 %) (60 %)
 • Pisne naloge (daljše in krajše) in aktivno sodelovanje (40 %)