635 Javne službe

635 Javne službe

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Smer: Javna uprava
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Mirko Pečarič

 

1. Cilji in kompetence

Cilji predmeta so:

 • Študent zna temeljna načela in kriterije za opredelitev javnih služb ter temeljne značilnosti posebnega pravnega režima na področju javnih služb,
 • Študent zna opredeliti in razlikovati osnovne vrste ter načine in oblike izvajanja javnih služb,
 • Študent zna analizirati izvajanje posameznih javnih služb v konkretnih primerih.
 • Študent pozna temeljne smernice ureditve javnih služb v EU in prihodnje trende

Kompetence:

 • razumevanje osnovnih razlogov za ustanavljanje javnih služb,
 • sposobnost razlikovanja različnih vrst in oblik izvajanja javnih služb,
 • razumevanje drugih vsebin in inštitucij, pomembnih za razumevanje prava javnih služb in njihovo razlikovanje od izvajalcev javnih služb,
 • sposobnost razumevanja, prepoznavanja in interpretiranja z delovanjem javnih služb povezane probleme v njihovem okolju in širši družbi,
 • sposobnost oblikovanja ustreznih rešitev oziroma aplikacije določenih pravil o organiziranosti in delovanju javnih služb na konkretne primere.

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitev javnih služb (pojem, nastanek in razvoj javnih služb, njihova vloga in pomen v družbi, ureditev v EU, vrste javnih služb)
 • Pravni režimi javnih služb (pogoji za ustanovitev, način in oblike izvajanja, varstvo pravic uporabnikov, financiranje, nadzor)
 • Liberalizacija javnih služb
 • Oblike izvajanja gospodarskih javnih služb (režijski obrat, javni gospodarski zavod, javno podjetje, koncesija, vlaganje javnega kapitala)
 • Režijski obrat, javno podjetje in javni gospodarski zavod (ustanovitev, ustanoviteljske pravice, organi, financiranje)
 • Koncesija in vlaganje javnega kapitala
 • Oblike izvajanja negospodarskih javnih služb
 • Javni zavod in koncesija
 • Javna infrastruktura na področju javnih služb
 • Financiranje javnih služb
 • Nadzor nad izvajalci javnih služb
 • Druge javne službe in dejavnosti v javnem interesu

3. Temeljna literatura in viri

 • M. Pečarič, B. Bugarič, Javne službe. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2011. VI, 254 str.
 • M.Krajewski, U.Neergaard, J.van de Groonden, eds., The Changing Legal Framework for Sevices of General Interest In Europe: Between Competition and Solidarity (T.M.C.Asser Press, 2009), str.1-267.
 • E. Szyszczak, The Regulation of the State in Competitive Markets in the EU, Oxford 2007, 1, 4, 5, 7, poglavje (150 strani)

4. Predvideni študijski rezultati

Študent spozna in razume osnovne razloge za ustanavljanje javnih služb in temeljna načela njihovega delovanja. Pozna in razume organizacijo in delovanje izvajalcev javnih služb ter pravice uporabnikov in njihovo varstvo. Študent zna razlikovati javne službe od drugih dejavnosti, ki so sicer tudi v javnem interesu.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Vaje

6. Načini ocenjevanja

Pisni izpit (100 %)