634 Primerjalne politike v sodobnem svetu

634 Primerjalne politike v sodobnem svetu

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Smer: Javna in poslovna uprava
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Mitja Durnik

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študent razume in uporablja temeljne metode primerjalnih javnih politik;
 • študent razume in uporablja raziskovalne pristope proučevanja javnih politik sodobnega sveta;
 • študent poišče in povezuje različne informacije s področja primerjalnih javnih politik;
 • študent odkrije nove pojave in politike v sodobnem svetu;
 • študent interdisciplinarno primerja države ter javne politike znotraj držav (poišče podobnosti in razlike).  

Kompetence:

 • sposobnost iskanja, uporabe in organizacije informacij s področja javnih politik v sodobnem svetu;
 • zmožnost dojemanja in razumevanja javnih politik v sodobnem svetu;
 • sposobnost za analitično in primerjalno proučevanje javnih politik;
 • sposobnost raziskovanja z uporabo temeljnih metod in pristopov proučevanja javnih politik;
 • sposobnost povezovanja teorije in prakse;
 • sposobnost prepoznavanja in analize problemov na področju javnih politik;
 • sposobnost argumentacije na področju javnih politik v sodobnem svetu;
 • sposobnost predlaganja rešitev za identificirane probleme na področju javnih politik;
 • sposobnost za razumevanje novih pojavov pri javnih politikah v svetu;
 • sposobnost za interdisciplinarno umestitev javnih politik.

2. Vsebina predmeta

 • Svet kot fizična, biološka in družbena celota.
 • Ekološki problemi in ekološke politike (učinek tople grede, odpadki, izginjanje gozdov, vojaška tehnologija in pritisk na okolje).
 • Svet v zgodovinski, ekonomski in politični perspektivi (oblikovanje svetovnega gospodarskega sistema, valovi demokratizacije).
 • Primerjalni, sistemski in »celostno regionalni pristop« k proučevanju sodobnega sveta.
 • Ekonomsko politična delitev sveta: države na prehodu, industrijske države, države v razvoju (sociogeografska delitev sveta po celinah in regijah).
 • Evropa in svet (Slovenija, Evropa, svet, gospodarske, politične, varnostne, sociokulturne povezave).
 • Glavne neevropske države – celostni profil: gospodarstvo, politika, socio-geografija (ZDA, Kanada, Brazilija, Kolumbija, karibske državice; Japonska; Kitajska, azijski tigri, Malezija, Indonezija, Avstralija, Nova Zelandija, Južna Afrika).
 • Primerjava ekonomskih, varnostnih, upravljavskih, razvojnih in sistemskih politik v svetu (tipični modeli, case studies).
 • Demokratični in avtokratični politični sistemi; dejavniki razlik med demokratičnimi, avtokratičnimi in diktatorski režimi.
 • Različnost demokratičnih političnih  institucij; predsedniški in parlamentarni sistemi vlade, zakonodajna telesa – parlamenti, unitarne in federalne države, volilni sistemi, interesne skupine in strankarski sistemi.

3. Temeljna literatura in viri

 • Ferfila, Bogomil: Politično komuniciranje. Ljubljana 2002; izbrana poglavja.
 • Ferfila, Bogomil: Demokratične in nedemokratične države. Ljubljana 2008; izbrana poglavja.
 • Ferfila, Bogomil: Primerjalne politike v sodobnem svetu. Aplikativno-empirični del: razvite države sveta. Ljubljana, 2009; izbrana poglavja. 
 • Ferfila, Bogomil: Primerjalne politike v sodobnem svetu. Aplikativno-empirični del: države v razvoju. Ljubljana, 2010; izbrana poglavja.
 • Ferfila, Bogomil: Political communication. Ljubljana 2002; selected chapters.
 • Ferfila, Bogomil: Democratic and undemocratic states. Ljubljana 2008; selected chapters.
 • Ferfila, Bogomil: Comparative politics in contemporary world. Applied and empirical part: Developed Countries. Ljubljana 2009; selected chapters.
 • Ferfila, Bogomil: Comparative politics in contemporary world. Applied and empirical part: Developing Countries. Ljubljana, 2010; selected chapters.

4. Predvideni študijski rezultati

Predvideni študijski rezultati:

Študenti bodo zmožni dojeti in razmeti javne politike v sodobnem svetu. Pridobili bodo temeljna znanja za analitično in primerjalno proučevanje na podlagi temeljnih metod in pristopov analize javnih politik. Na podlagi tega znanja bodo študentje sposobni povezovati teorijo in prakso, prepoznavati in predlagati rešitve, razumeti nove pojave v sodobnem svetu ter bodo sposobni za interdisciplinarno umestitev javnih politik. 

5. Metode poučevanja in učenjapredavanja

 • vaje
 • poročila
 • skupinska seminarska naloga
 • skupinska predstavitev
 • primeri iz prakse

6. Načini ocenjevanja

 • pisni izpit ali izpit opravljen s kolokviji (80 %) 
 • poročila (5 %)
 • seminarska naloga (10 %)
 • aktivno sodelovanje (5 %)