633 Razvoj informacijskih sistemov

633 Razvoj informacijskih sistemov

 • Študijski program in stopnja: Visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 60
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 30
 • Samostojno delo: 120
 • Nosilec: mag. Anamarija Leben

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • razume vlogo IS v modernih organizacijah,
 • razume vlogo poslovnih procesov v upravnem poslovanju,
 • razlikuje temeljne koncepte in pristope analize in prenove poslovnih procesov v upravi,
 • razume in uporabi osnovne metodološke koncepte, tehnike in metode analize, načrtovanja, gradnje in uvajanja informacijskih sistemov v upravnih sistemih,
 • na praktičnih primerih demonstrira ugotavljanje informacijskih potreb izbranega področja.

Kompetence:

 • razumevanje razvoja informacijskih sistemov kot nadgradnja znanja, pridobljenega pri predmetu Osnove informatike,
 • sposobnost analize poslovnih procesov z vidika ugotavljanja njihovih informacijskih potreb ter njihove nadaljnje informatizacije,
 • usposobljenost za modeliranje podatkovnih in procesnih značilnosti poslovnih procesov na ravni, ki omogoča nadaljnji razvoj ustreznih informacijskih sistemov,
 • sposobnost sodelovanja v projektnih skupinah za analizo poslovnih procesov v upravi, razvoj informacijskih sistemov, sodelovanje z zunanjimi izvajalci,
 • obvladovanje elementov projektnega pristopa pri vodenju informacijskih projektov.

2. Vsebina predmeta

 • Vloga IS v modernih organizacijah
 • Ključni problemi razvoja informacijskih sistemov
 • Metodologije analize, načrtovanja in gradnje IS
 • Logično modeliranje IS
 • Modeliranje podatkov
 • Model entiteta-povezava
 • Razvoj E-R modela
 • Modeliranje postopkov
 • Razvoj procesnega modela
 • Osnove izvedbenih podatkovnih modelov
 • Organizacijski vidiki razvoja IS
 • Elementi projektnega pristopa pri razvoju informacijskih sistemov

3. Temeljna literatura in viri

 • KOVAČIČ, Andrej, BOSILJ VUKŠIČ, Vesna. (2005). Management poslovnih procesov (izbrana poglavja). Ljubljana: GV Založba.
 • VINTAR, Mirko, GRAD, Janez (ur.) (2004). E-uprava: izbrane razvojne perspektive (izbrana poglavja). Ljubljana: Fakulteta za upravo.
 • WESKE, Mathias. (2007). Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures (izbrana poglavja). Berlin: Springer-Verlag. Dostopno na spletu.
 • SHELLY, B. et al. (2005). Systems Analysis and Design (izbrana poglavja). Thomson Course Technology.
 • Ministrstvo za javno upravo (2011). Enotna metodologija razvoja informacijskih sistemov – EMRIS. Spletno mesto EMRIS. Dostopno na: www2.gov.si/mju/emris.nsf (4. 2. 2011)

4. Predvideni študijski rezultati

Študent je usposobljen za analizo poslovnih procesov v organizaciji, opredelitev njihovih informacijskih potreb, ocenitev možnosti njihove informatizacije, oblikovanje podatkovnega in procesnega modela, aktivno sodelovanje pri izvedbi projekta.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja: študentje na predavanjih pridobijo osnovna teoretična in aplikativna znanja z obravnavanega področja.
 • Vaje: na vajah študentje pridobljeno teoretično znanje uporabijo na konkretnih praktičnih primerih.
 • Seminarska naloga: študentje pridobljeno znanje uporabijo na izbranem študiju primera v obliki seminarske naloge. Obdelani praktični primeri v seminarskih nalogah se
  predstavijo ostalim študentom ter z njimi prediskutirajo in kritično ovrednotijo.

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni in/ali ustni izpit (lahko se opravi z dvema kolokvijema) (60 %)
 • Seminarska naloga s predstavitvijo (30 %)
 • Ostale oblike (e-izobraževanje, aktivno sodelovanje pri predavanjih in vajah) (10 %)