632 Upravno poslovanje

632 Upravno poslovanje

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 60
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 30
 • Samostojno delo: 120
 • Nosilec: dr. Janez Stare

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • uporabi metode dela, ki spodbujajo zadovoljstvo strank
 • izbere ustrezno obliko poslovnega komuniciranja
 • razčleni in prilagodi postopke upravljanja dokumentarnega gradiva
 • analizira racionalnost in varnost upravnega poslovanja
 • izbere primerno organizacijo poslovnega dogodka.

Kompetence:

 • sposobnost oblikovanja in uporabe enotne podobe organizacije
 • zmožnost obvladovanja odnosov s strankami
 • sposobnost obvladovanja, kritične presoje in reševanja problemov upravljanja dokumentarnega gradiva
 • sposobnost analiziranja in zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja
 • sposobnost zagotavljanja racionalnosti poslovanja na področju upravnega poslovanja.

2. Vsebina predmeta

 • Pojem, pomeni in vloga upravnega poslovanja
 • Enotna podoba poslovanja
 • Uradni prostori in zagotavljanje varnosti
 • Kultura komuniciranja
 • Upravljanje dokumentarnega gradiva
 • Delovni postopki upravljanja dokumentarnega gradiva
 • Vrste, hranjenje in varovanje dokumentarnega gradiva
 • Varovanje zaupnih podatkov
 • Racionalizacija upravnega poslovanja
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Organizacija poslovnih dogodkov
 • Informacije javnega značaja

3. Temeljna literatura in viri

 • Stare, Janez: Upravno poslovanje. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2010.
 • Kovač. P., Remic. M., Stare. J.: Uredba o upravnem poslovanju z uvodnimi pojasnili in z izvedbenimi akti. Uradni list, Ljubljana, 2008, v tisku, predvidena izdaja junij 2008, predviden obseg do 200 str.
 • Janka, Franz. Arbeitsentlastung durch Sekretariat und Assistenz. Falken Verlag, Niederhausen, 2000, 207 str.
 • Predpisi s področja upravnega poslovanja.

4. Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo zmožni razumeti pomen enotne podobe organizacije. Znali bodo rešiti vprašanja povezana z upravljanjem dokumentarnega gradiva. Poznali bodo vidike oblikovanja varnega in zdravega delovnega mesta ter racionalizacije upravnega poslovanja. Znali bodo izbrati in organizirati primerno obliko poslovnega dogodka.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • seminarsko delo
 • skupinska predstavitev
 • študija primera
 • problemsko učenje
 • e-učenje
 • individualne konzultacije

6. Načini ocenjevanja

 • pisni izpit in/ali ustni izpit (lahko se opravi z dvema kolokvijema, oba pozitivno) (70 %)
 • seminarsko delo (30 %)
 • Pri oblikovanju ocene predmeta se upoštevajo rezultati tistih delnih obveznosti, ki jih študent pridobil do roka za katerega je razpisana časovna obveznost (pisni ali ustni izpit).