631 Vodenje projektov

631 Vodenje projektov

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 60
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 30
 • Samostojno delo: 120
 • Nosilec: dr. Jože Benčina in dr. Aleksander Aristovnik

 

1. Cilji in kompetence

Študent

 • pozna pomen ekonomskega vrednotenja projektov in izbere ter uporabi ustrezne metode za vrednotenje investicijskih projektov,
 • analizira projekt in ga s pomočjo metode mrežnega planiranja razstavi na faze in naloge ter poveže v mrežni model,
 • vzpostavi preprosto projektno organizacijo z vodjem projekta in projektno skupino ter razdeli naloge tako, da se projekt izvrši v čim krajšem času,
 • pripravi načrt projekta in poroča o njegovem poteku,
 • analizira potek projekta s poudarkom na obvladovanju kakovosti,
 • poroča o rezultatih projekta ter o prispevku članov projektne skupine k rezultatom projekta.

Študent je usposobljen za:

 • obvladovanje osnovnih parametrov vodenja projektov in doseganja projektnih ciljev z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • samostojno načrtovanje in izvajanje reševanja konkretnih problemov z uporabo pristopa študije primera,
 • vrednotenje projekta in rezultatov projekta,
 • uporabo elementov PRINCE metodologije v javnem sektorju,
 • koherentno obvladanje temeljnega znanja, povezovanje in uporabo znanja na drugih področjih in aplikacije - ekonomika javnega sektorja, zagotavljanje kakovosti v javnem sektorju, načrtovanje razvoja na različnih področjih javnega sektorja, priprava in vodenje investicijskih projektov.

2. Vsebina predmeta

 • Osnovni pojmi in definicije
 • Osnove gospodarske matematike
 • Cost-benefit analiza
 • Opredelitev in izbor projekta
 • Metode vodenja projekta
 • Mrežni program
 • Vrednotenje uspešnosti projektov
 • Spremljanje izvajanja projektov
 • PRINCE metodologija
 • Vodenje projektov v javnem sektorju
 • Projektni pristop pri izvajanju študijske prakse
 • Navodila za predstavitve projektov

3. Temeljna literatura in viri

 • STARE, Aljaž (2012). Projektni management: teorija in praksa. Ljubljana: Agencja Poti, 340 str.
 • DEVJAK, Srečko (2004). Kvantitativne metode za analize v upravi. 2. Ponatis (4. poglavje). Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • HAUC Anton (2002).Projektni management. GV Založba, Ljubljana
 • LUCEY, Terry (2002). Quantitative Techniques, 6.  izdaja (poglavja 22 do 29).ACCA, London .
 • KERZNER, Harold (2004).  Advanced Project Management, 2. izdaja. John Wiley & Sons, New Jersey.

4. Predvideni študijski rezultati

Študentje:

 • razumejo osnovne vsebine projektnega vodenja:cilji, model, projektna organizacija, planiranje in spremljanje izvajanja projekta,
 • so zmožni uporabiti model projekta pri optimiranju doseganja projektnih ciljev,
 • znajo presoditi smiselnost rezultatov in interpretirati vpliv spreminjanja elementov projektnega načrta in izvedbe na rezultate izračunov,
 • razume metodologijo projektnega vodenja PRINCE2,
 • so zmožni transparentnega prikazovanja projektov, ciljev in pogojev njihovega doseganja uporabnikom.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • vaje
 • seminar paper
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit (80 %)
 • seminarska delo (npr. projektna naloga, seminarska naloga) in/ali zagovor dela (20 %)