630 Ekonomika javnega sektorja s proračunskim financiranjem

630 Ekonomika javnega sektorja s proračunskim financiranjem

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 60
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 30
 • Samostojno delo: 120
 • Nosilec: mag. Veronika Petkovšek

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent:

 • spozna osnove ekonomike javnega sektorja v pogojih tržne proizvodnje, od teoretičnih osnov za uvajanje tržnih kriterijev na področju delovanja javnega sektorja do obravnave politik in prakse javnega sektorja,
 • uporabi pridobljeno znanje na praktičnih primerih,
 • širi in poglablja znanja o vlogi in pomenu javnega sektorja, proračunu, Evropski uniji, povečevanju konkurence, ugotavljanju učinkovitosti in uspešnosti v javnem sektorju, s pomočjo znanja na obravnavanem področju,
 • analizira področja javnega sektorja s pomočjo osnovnih konceptov delovanja javnega sektorja.

Kompetence:
Študent:

 • je sposoben povezovati mikro in makro raven na področju ekonomike javnega sektorja,
 • je sposoben uporabiti osnovne koncepte za analiziranje področij javnega sektorja,
 • je sposoben samostojno uporabiti pridobljeno znanje na primerih iz prakse,
 • je sposoben samostojno presoditi ukrepe javnih politik na področju javnega sektorja.

2. Vsebina predmeta

 • Delovanje javnega sektorja
 • Vloga in pomen javnega sektorja
 • Struktura javnega sektorja
 • Vpliv države na delovanje javnega sektorja
 • Teorija rasti javnega sektorja in teorija javne izbire
 • Oblike državnega intervencionizma na področju javnega sektorja
 • Proračun in politika javnih izdatkov
 • Evropska unija in javni sektor
 • Privatizacija javnega sektorja in izkušnje drugih držav
 • Povečanje konkurence in komercializacija javnega sektorja
 • Ugotavljanje učinkovitosti in uspešnosti v javnem sektorju
 • Študija primerov

3. Temeljna literatura in viri

 • SETNIKAR CANKAR, Stanka et al. (2009). Ekonomika javnega sektorja s proračunskim financiranjem. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • SETNIKAR CANKAR, Stanka et al. (2007). Značilnosti javnega sektorja v Sloveniji in ugotavljanje njegove učinkovitosti. Fakulteta za upravo, Ljubljana. 
 • SETNIKAR CANKAR, Stanka et al (2007). Ekonomika javnega sektorja in proračunsko financiranje: primeri iz prakse: (študijsko gradivo). Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • BAILEY, Stephen, J. et al. (2003). Public Sector Economics: Theory, Policy and Practice. Glasgow Caledonian University. Palgrave.
 • SETNIKAR-CANKAR, Stanka (ur.), STARE, Janez (ur.), PEVCIN, Primož (ur). (2014). Ekonomika in menedžment v javnem sektorju v razmerah gospodarske krize. Fakulteta za upravo, Ljubljana. (izbrani prispevki).
 • SETNIKAR-CANKAR, Stanka (ur.), PEVCIN, Primož (ur). (2012). Razumen in razumljen javni sektor v Sloveniji. Fakulteta za upravo, Ljubljana. (izbrani prispevki).
 • Aktualni domači in tuji članki (Mednarodna revija za javno upravo, Economic and Business Review, The Economist in ostalo; razpoložljivi v e-obliki).

4. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • je usposobljen za razumevanje osnovnih ekonomskih problemov in zakonitosti v javnem sektorju ter jih povezuje z drugimi predmeti,
 • je usposobljen analitično obravnavati določeno ekonomsko vprašanje oz. problem, ga strokovno obdelati ter ugotovitve posredovati drugim.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Vaje
 • Študija primera
 • E-učenje

6. Načini ocenjevanja

Pisni izpit (lahko se opravi z dvema kolokvijema) (100 %)