628 Upravno pravo

628 Upravno pravo

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 60
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 30
 • Samostojno delo: 120
 • Nosilec: dr. Mirko Pečarič

 

1. Cilji in kompetence

Splošni cilji predmeta:

 • Študent razlikuje med osnovami splošnega in posebnega dela upravnega prava in njihovimi temeljnimi instituti
 • Študent zna reševati vprašanja, povezana z nastankom in uporabo upravnopravnih norm pri urejanju upravnopravnih razmerij na abstraktni in konkretni ravni
 • Študent prepozna vprašanja, ki so pomembna za pravno pravilno in zakonito delo uprave na državni in lokalni ravni

Predmetno specifične kompetence:

 • Študent lahko strokovno izraža svoja mnenja glede vsakdanjih zadev in ravnanj s področja upravnega prava in upravnih institucij
 • Študent obvladuje temeljne zakonitosti in tehnike upravnopravnega delovanja uprave
 • Student je sposoben pridobivanja informacij za oblikovanje potrebnih normativnih rešitev
 • Student je sposoben ovrednotiti podatke s področja upravnega prava v luči družbenih, strokovnih in etičnih vidikov

2. Vsebina predmeta

 • Upravno pravo in z njim povezani pojmi (upravna znanost, uprava, upravljanje)
 • Upravno pravo kot pravna disciplina (predmet upravnega prava; razmerje upravnega prava do drugih pravnih panog)
 • Viri upravnega prava
 • Upravnopravno razmerje
 • Upravnopravne norme in upravnopravni akti (pojem in vrste norm, aktov državne oblasti, ločevanje od političnih aktov države)
 • Odvisnost upravnopravnih norm
 • Skladnost pravnih norm in pravnih aktov ter vrste in posledice neskladnosti
 • Upravni posegi države v človekove pravice in temeljne svoboščine
 • Odgovornost za škodo, ki nastane v zvezi z upravno dejavnostjo države
 • Osebni status posameznika z vidika njegovih pravic, obveznosti in dolžnosti
 • Javno dobro
 • Transparentnost delovanja oblasti

3. Temeljna literatura in viri

 • PEČARIČ, Mirko. Osnove splošnega upravnega prava. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2015.
 • Šturm, Lovro: Omejitev oblasti, Nova revija, Ljubljana, 1998.
 • Craig, Paul: Administrative Law, John Wiley & Sons, London, 1993, do str. 60.
 • Braibant, Guy: Administrativno pravo Francuske. Beograd : Službeni list SRJ ; Podgorica : CID, 2002.
 • Ivančević Velimir, Institucije upravnog prava, Zagreb, 1983.
 • Pečarič, Mirko; Bugarič, Bojan: Javne službe, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2011.
 • Pečarič, Mirko: Akti vladanja in upravni akti - ločnica v zakonu, megla v praksi. Javna uprava. Letn. 45, št. 4 (2009), str. 89-120.
 • Materialni predpisi s področja javne uprave.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent je usposobljen za prepoznavanje in razumevanje splošnega in posebnega dela upravnega prava. Prav tako je zmožen razumeti tudi pomembnost razmerja med posameznikom in državo (upravo) ter temu primerno rešiti upravne zadeve.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • seminarska naloga
 • študija primera
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • seminarska naloga (30 %)
 • pisni izpit (70 %)