627 Nemški jezik I

627 Nemški jezik I

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Vaje: 75
 • Druge oblike študija: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: Margit Horvath

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent zna:

 • nagovoriti tuje poslovne partnerje v skladu s pravili poslovnega bontona v nemščini in voditi pogovor v poslovnem jeziku na nižji ravni,
 • voditi neformalen klepet v nemščini,
 • izbrati specifične besedne zveze v poslovnem pogovoru po telefonu,
 • oblikovati e-pošto v poslovnih situacijah,
 • analizirati in primerjati Slovenijo z drugimi članicami EU glede na določene kriterije.

Kompetence: 
Študent je sposoben:

 • uporabljati poslovni jezik na nižji ravni in izraze s področja javne uprave na osnovni ravni,
 • razumeti brana in slišana besedila splošne nemščine na manj zahtevni ravni in strokovnega jezika na osnovni ravni,
 • sestaviti poslovna pisma/el. pošto v nemščini na nižji ravni,
 • poiskati različne vire v nemščini na spletu,
 • uporabljati spletne vire za vseživljenjsko učenje nemščine.

2. Vsebina predmeta

 • predstavitve, primerjava študija  v Sloveniji in Nemčiji,
 • pravila poslovnega obnašanja v nemško-govorečih deželah,
 • sprejem poslovnih partnerjev,
 • vabilo na poslovni sestanek, odklonitev, opravičilo,
 • predstavitev občine
 • pogovori ob poslovnem obedu,
 • problemi občin in iskanje rešitev,
 • lokalne volitve,
 • delitev oblasti, naloge župana,
 • Slovenija v številkah, članice EU,
 • poslovna komunikacija po telefonu,
 • pisna komunikacija po el. pošti.

3. Temeljna literatura in viri

 • Margit Horvath, Deutsch I für Studenten der Fakultät für Verwaltung, Fakulteta za upravo, 2005, 188 str.
 • enojezični slovar : Langescheidt's Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache in spletni dvojezicni slovarji, dostopni na  www.pons.si
 • Übungsgrammatik DaF, Wiederholung der Grund- und Mittelstufe, Hueber Verlag, 2006, 100 str.
 • dodatna literatura na spletu: npr. www.kaleidos.de – prispevki o različnih temah, ca. 100 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent nadgradi znanje splošnega nemškega jezika in pridobi osnovno znanje poslovnega jezika ter  jezika s področja javne uprave.

5. Metode poučevanja in učenja

 • vaje
 • e-učenje
 • krajši nastopi
 • Webquest (raziskava na spletu)
 • predstavitev
 • pisno poročilo

6. Načini ocenjevanja

 • naloge in aktivno sodelovanje (15 %)
 • predstavitev /seminarska  naloga (10 %)
 • testi (15 %)
 • pisni izpit (60 %)