626 Angleški jezik I

626 Angleški jezik I

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Vaje: 75
 • Druge oglike študija: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: mag. Manica Danko

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • razvije jezikovno in komunikativno raven znanja angleškega  jezika.
 •  razume ustna in pisna besedila s področja upravnih in poslovnih ved.
 • oblikuje  pisna in ustna sporočila za potrebe bodočega delovnega mesta v upravi.
 • osvoji in uporablja osnovno besedišče s področja delovanja javne uprave.
 • sodeluje v  pogovoru o znanih temah s področja upravnih in poslovnih ved.
 • zna oblikovati svoja stališča in jih predstaviti.
 • uporablja slovnične strukture primerne registru besedil oz. govora.
 • zna poiskati podatke na spletu  in o njih ustno poročati.
 • oblikujein izvede  samostojno predstavitev.

Kompetence:
Študent razvije:

 • govorno in pisno sporazumevalno zmožnost v angleškem jeziku za povezovanja tujejezikovnih znanj z znanji stroke.
 • sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri iskanju raznih virov v angleškem jeziku.
 • sposobnost uporabe strokovne literature v angleškem  jeziku (različna strokovna literatura, časopisni članki),
 • sposobnost samostojnega pridobivanja znanj in vedenj v angleškem jeziku.
 • pozitiven odnos do tujega jezika in strpnega odnosa do govorcev tujega jezika, tujih kultur in njihovih posebnosti.
 • zmožnost učiti se jezika kot del vseživljenjskega učenja.
 • sposobnost dela v skupini.

2. Vsebina predmeta

 • Študent uprave
 • Besedotvorje
 • Državna in javna uprava
 • Numbers
 • Pravni izrazi
 • Kodeks britanskih javnih uslužbencev
 • Modalnost
 • Občina in upravna enota
 • Pisanje pisma
 • Ravnanje z odpadki
 • Ustava
 • Volitve
 • Strategije branja
 • Državljanstvo
 • Vlada
 • Zakonodaja
 • Sodišča in človekove pravice
 • Modalni glagoli (obveznost, dolžnost)
 • Parlamentarni sistem
 • EU
 • Kariera v javni upravi (CV writing)

3. Temeljna literatura in viri

 • DANKO, Manica, ZAVAŠNIK ARČNIK, Mihaela. English for administration graduates. 2. ponatis. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2014. 106 str.
 • EASTWOOD, J. Oxford Practice Grammar Intermediate. Oxford University Press. 2008.
 • PATERSON, K., WEDGE, R. Oxford Grammar for EAP: English Grammar and Practice for Academic Purposes. Oxford University Press. 2013.
 • Poskusno angleško študijsko gradivo za študente.
 • Spletni slovarji./Online dictionaries.
 • EVROTERM - večjezična terminološka zbirka. Dostopna na spletu.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent nadgradi znanje splošnega jezika in usvoji ter razume osnovno strokovno terminologijo s področja javne uprave in poslovnega jezika. Jezik uporablja v vsakodnevnem profesionalnem okolju doma in v tujini.  Angleščina je aktivno orodje za iskanje in kritično povezovanje novih znanj v študiju in delu.

5. Metode poučevanja in učenja

 • vaje
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • Skupinska predstavitev (10 %)
 • Spletno učenje (15 %)
 • Test (semestrski kolokvij) (15 %)
 • Pisni izpit (ustni zagovor po presoji učitelja) (60 %)