625 Osnove informatike

625 Osnove informatike

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 30
 • Vaje: 45
 • Druge oblike študija: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: dr. Bojan Peček

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Študent zna uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo
 • Študent pozna postopke s področja zajemanja, zbiranja, shranjevanja in uporabe podatkov in informacij
 • Študent zna iskati, procesirati, sintetizirati  in pripraviti podatke za uporabo pri izdelavi seminarskih nalog v nadaljnjem študiju, ter nato poročil, ekspertiz, in podobnih dokumentov na delovnem mestu
 • Študent je sposoben sodelovati pri razvoju informacijskih sistemov

Kompetence:

 • Študent ima sposobnost uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije za zbiranje, shranjevanje, procesiranje in prezentacijo podatkov
 • Študent ima sposobnost razumevanja delovanja informacijskih sistemov ter informacijsko komunikacijske tehnologije v praksi
 • Poseduje sposobnost za sodelovanje pri razvoju modernih programskih rešitev za strokovno delovanje na področju administrativnega dela
 • Ima sposobnost uporabe računalnika pri drugih predmetih, kot je izdelava statističnih študij, ekonomskih analiz, iskanja pravnih virov, pridobivanja izkušenj iz tujine
 • Poseduje sposobnost za komuniciranje z informatiki v smislu izražanja informacijskih potreb pri sistemski analizi in nastajanju informacijskih rešitev
 • sposobnost umeščanja novih informacijskih tehnologij in interpretacij v kontekst lastnega dela

2. Vsebina predmeta

 • Osnove računalniške tehnologije
 • Računalniške mreže in izmenjava podatkov
 • Definicije in vrste informacijskih sistemov
 • Razvojni cikel informacijske rešitve
 • Komunalni informacijski sistem
 • Novi trendi razvoja informacijsko komunikacijske tehnologije in njen vpliv na družbo
 • Orodja za podporo administrativnemu delu
 • Naloge, in vrste operacijskih sistemov
 • Napredna poglavja dela z urejevalnikom besedil (stili, indeksiranje, grafika, tabele)
 • Preglednice (kopiranje formul, grafika, uporaba funkcij, statistika)
 • Elektronsko komuniciranje
 • Priprava prezentacij
 • Vzdrževanje podatkov (backup, zaščita)
 • Strategija preiskovanja globalnih omrežij in baz
 • Prikaz naprednih možnosti (prepoznavanje govora)

3. Temeljna literatura in viri

 • Vintar M.: Informatika, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2006, 237 str.
 • Keržič, Damijana, Dečman, Mitja: Osnove informatike, Urejevalniki besedil in svetovni splet, 2015
 • Keržič, Damijana, Dečman, Mitja: Osnove informatike, Delo s preglednicami in predstavitvami, 2015
 • Shelly, G. B., Cashman, T. J., Rosenblatt, H. J. System Analysis and Design, Thomson course technology, 2007, izbrana poglavja, 100 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent je zmožen samostojnega dela z informacijsko komunikacijsko tehnologijo, s katero je sposoben izdelave tehnično najbolj zahtevnih ekspertiz v smislu pridobivanja podatkov, uporabe tehnologije za shranjevanje podatkov in izdelavo ter prezentacijo snovi.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Vaje
 • e-študij

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit iz teoretičnega dela (50 %)
 • Rešitev praktičnega primera na računalniku (50 %)