621 Pravna ureditev javne uprave

621 Pravna ureditev javne uprave

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 60
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 30
 • Samostojno delo: 120
 • Nosilec: dr. Iztok Rakar

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent:

 • razume vlogo javne uprave v procesu javnega upravljanja in posebnosti upravne znanosti
 • spozna temelje pravne ureditve posameznih delov javne uprave in ostalih delov javnega sektorja
 • uporabi znanje za povezovanje načel in pravil v praksi
 • reši lažje probleme, ki se pojavijo v delovanju javne uprave

Kompetence:

 • poznavanje in razumevanje utemeljitve in razvoja upravne znanosti
 • razumevanje elementov in strukture javne uprave in širšega javnega sektorja
 • pridobivanje in uporaba informacij s področja pravne ureditve javne uprave
 • prepoznanje, analiziranje in reševanja lažjih problemov iz prakse

2. Vsebina predmeta

 • Temeljni pojmi (javni sektor, javna uprava, državna uprava, javno upravljanje)
 • Znanost o upravi kot interdisciplinarna znanstvena disciplina
 • Razvoj vede o upravi
 • Teorije o upravi
 • Politološki vidiki proučevanja uprave
 • Vlada
 • državna uprava
 • Nedržavna uprava (javno pooblastilo, privatizacija izvajanja upravnih nalog)
 • Lokalna samouprava
 • Javne službe
 • Ljudje v upravi (funkcionarji, javni uslužbenci, ostali)
 • Nadzor delovanja javne uprave

3. Temeljna literatura in viri

 • Rakar, Iztok, Tičar, Bojan (2017): Pravo javne uprave. Fakulteta za upravo, Ljubljana, izbrana poglavja, cca. 266 strani.
 • Virant, Gregor (2009): Javna uprava. Fakulteta za upravo, Ljubljana, cca. 50 str.
 • Koprić, I. et al. (ur.) (2014). Upravna znanost. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb (izbrana poglavja, cca. 50 str.)
 • Peters, G. B., Pierre, J. (eds.) (2014): The SAGE Handbook of public administration (2nd ed.), SAGE Publications Ltd., izbrana poglavja, cca. 30 str.
 • Massey, A., Johnston, K. (eds.) (2014): The international handbook of public administration and governance,     Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, izbrana poglavja, cca. 20 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • pridobi temeljna znanja o upravni znanosti
 • spozna elemente, strukturo in vlogo javne uprave in širšega javnega sektorja
 • zna uporabiti teoretično znanje za reševanje lažjih problemov iz prakse

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • vaje
 • e-učenje
 • študija primera
 • debata

6. Načini ocenjevanja

 • Študije primera (20 %)
 • Pisni in/ali ustni izpit (80 %)