620 Ustavna ureditev

620 Ustavna ureditev

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 60
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 30
 • Samostojno delo: 120
 • Nosilec: dr. Alenka Kuhelj

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent:

 • razume temeljno teoretično znanje o ustavi kot večpomenskem aktu ,
 • spozna Ustavo Republike Slovenije in njen pomen v pravni hierarhiji,
 • razume vlogo in  pomen Evropske unije,

Kompetence:

 • poznavanje in razumevanje izvora in razvoja ustave, 
 • sposobnost povezovanja socioloških, politoloških in pravnih vidikov ustave,
 • poznavanje ustave v formalnem in materialnem pomenu, 
 • razumevanje razmerja med  ustavno ureditvijo in drugimi pravnimi predmeti,
 • sposobnost razumeti in uporabiti znanje o  Evropski uniji, 
 • sposobnost sistemskega  umeščanja in razlage  posamičnih ustavnih  problemov,

2. Vsebina predmeta

 • Ustava kot večpomenski akt;
 • Temeljne značilnosti Ustave Republike  Slovenije;
 • Splošne ustavne določbe;
 • Človekove pravice in temeljne svoboščine;
 • Gospodarska in socialna razmerja;
 • Ureditev državnega zbora;
 • Ureditev državnega sveta;
 • Ureditev predsednika republike;
 • Ureditev vlade;
 • Lokalna samouprava;
 • Sodstvo in državno tožilstvo;
 • Republika Slovenija kot članica Evropske unije.

3. Temeljna literatura in viri

 • Kocjančič R., Grad F., Kaučič I., Ribičič C.: Ustavno pravo  Slovenije, Fakulteta  za  upravo,četrta izdaja, Ljubljana, 2009, str. (pp.) 25 - 37; 69 - 231; 245 - 289; 297 - 299.
 • Kaučič,I,Grad,F., Ustavna  ureditev  Slovenije, (5. izdaja), GV  Založba, Ljubljana 2008.
 • Ustava  Republike  Slovenije, Uradni  list  RS, št. (No.) 33/1991 (Constitution of the Republic of Slovenia, Official Gazette RS, No. 33/1991).
 • Ustavni  zakon  o  spremembi  I. poglavja  ustave  ter  47  in  68. čl. Ustave  Republike  Slovenije, Uradni  list RS, št. 7/2003 (Official Journal of the RS, No. 7/2003)
 • Lizbonska  pogodba, ki  spreminja  Pogodbo  o  Evropski  uniji  in  Pogodbo  o  ustanovitvi  Evropske
 • skupnosti  (MLP), Uradni  list  RS, št. 20/08, MP, št. 4/08 (Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, Official Gazette RS, No. 20/08, MP, No. 4/08).

4. Predvideni študijski rezultati

Študent spozna in razume vsebino in naravo  ustave ter njen pomen za oblikovanje in  delovanje družbe in države.  

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja,
 • vaje.

6. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit (70 %),              
 • test (30 %).