619 Uvod v pravo

619 Uvod v pravo

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 60
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 30
 • Samostojno delo: 120
 • Nosilec: dr. Alenka Kuhelj

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • pozna temeljne pojme prava, izvor prava ter ustroj države in pravnega sistema,
 • razume koncept moderne države, vloge pravnega reda v moderni državi 
 • razume metode uporabe prava v praksi in zna pojasniti osnove pravne terminologije,
 • zna opredeliti specifično pravo EU kot pravo nadnacionalne organizacije,
 • zna prikazati pravni red s poudarkom na pravnem pravilu, pravnih aktih in pravnem razmerju.
 • zna analizirati in reševati pravne probleme

Kompetence:

 • sposobnost analitične in kritične presoje prava kot celote in posameznih pravnih institucij,
 • sposobnost aplikacije teoretičnega znanja pri reševanju pravnih problemov,
 • zmožnost raziskovanja in prenosa spoznanj v prakso,

2. Vsebina predmeta

 • Država (pojem in prvine)
 • Povezava med državo in pravom
 • Filozofsko-teoretični pogledi na državo
 • Evropska unija kot posebna nad-državna organizacija ter posebnosti prava EU
 • Teorije o bistvu prava
 • Temeljne značilnosti modernega prava
 • Pravo in politika
 • Pravno pravilo in pravni akti
 • Razlaga pravnih aktov
 • Pravno razmerje
 • Sistemizacija prava
 • Metode pravne znanosti

3. Temeljna literatura in viri

 • Perenič, A., Uvod v razumevanje države in prava, Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana,2010, 279 str.
 • Pavčnik, M., Teorija prava, Cankarjeva založba, Ljubljana 2003, str. 1-67.
 • Pitamic, L., Država, Cankarjeva založba, Ljubljana 1996, 140 str.
 • Kušej, G., Pavčnik, M., Perenič A., Uvod v pravo, Uradni list RS, Ljubljana 1989, 72. str.
 • Pravni viri (Ustava Republike Slovenije z ustreznimi ustavnimi zakoni ter Uradni list EU)

4. Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi temeljno teoretično znanje o državi in pravu. Na podlagi tega znanja lahko razume, širi in poglablja znanje o državi, splošnih opredelitvah prava, pravnem redu, razlagi pravnih aktov, sistematizaciji prava, teorijah in metodah prava. Usposobi se za samostojno razmišljanje, kritičnost in sposobnost analize…

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Vaje
 • E-učenje

6. Načini ocenjevanja

Pisni izpit (100 %)