643 Informatizacija in prenova poslovnih procesov

643 Informatizacija in prenova poslovnih procesov

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Bojan Peček

 

1. Namen predmeta

 • seznaniti študente s pojmom procesa, njegovim modeliranjem, spremljanjem dinamike,
 • predstaviti metode načrtovanja, analize in nadzora poslovnih procesov

2. Vsebina predmeta

 • Pojem procesa
 • Kazalniki izvajanja procesa
 • Osnove modeliranja procesov
 • Parametri dinamike procesa
 • Simuliranje procesov
 • Informacijska podpora procesom
 • Prenova procesa

3. Študijska literatura

 • Kovačič, A., Peček, B.: Prenova in informatizacija delovnih procesov, Fakulteta za upravo, elektronski vir, 2006, 200 str.
 • Kovačič, A., Bosilj Vukšić, V.: Management poslovnih procesov, GV Založba, Ljubljana, 2005, 20 str.
 • Harmon, P.: Business process change, Morgan Kaufmann publishers, 2003, izbrana poglavja 100 str.
 • McCormack, K.: Business process maturity, McCormack, 2007, izbrana poglavja 100 str.

4. Obveznosti študenta

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

pisni ali ustni izpiti in izdelan primer