642 Kadrovska dejavnost

642 Kadrovska dejavnost

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Janez Stare

 

1. Namen predmeta

 • seznaniti študente z osnovnimi kadrovskimi procesi in opravili,
 • usposobiti študente za samostojno opravljanje posameznih kadrovskih postopkov in nalog,
 • predstaviti vlogo, naloge kadrovske službe na področju organizacijskega vedenja ter njegovo vsebino.

2. Vsebina predmeta

 • Pojmovne opredelitve in dileme
 • Kadrovski menedžment in kadrovski procesi
 • Kompetence in analiza dela
 • Profil delovnega mesta in profil zaposlenega
 • Notranja organizacija in sistemizacija
 • Načrtovanje kadrov
 • Proces zaposlovanja
 • Razvoj zaposlenih, prenos znanja in načrtovanje karier
 • Kadrovska dejavnost in organizacijsko vedenje
 • Vrednotenje dela
 • Upravljanje delovne uspešnosti
 • Napredovanje, nagrajevanje in motiviranje

3. Študijska literatura

 • Stare, Janez: Kadrovska dejavnost, Fakulteta za upravo, Ljubljana. v pripravi, predvidena izdaja 2008/2009, predviden obseg do 200 str.
 • Možina, Stane - urednik. Management kadrovskih virov. Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2002, izbrana poglavja, 210 str.
 • Predpisi s področja urejanja kadrovske dejavnosti.
 • Za predavanja v angleškem jeziku: Armstrong, M.: A handbook of Personnel Management Practise (sixth edition), Kogan Page Limited, London, 1998, izbrana poglavja, 100 str.

4. Obveznosti študenta

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • skupinsko seminarsko delo z zagovorom (30 %) in ustni /pisni izpit (70 %) ali
 • skupinsko seminarsko delo z zagovorom (30 %) in dva (oba) pozitivna kolokvija (70 %)