641 Ekonomika javnih podjetij in zavodov

641 Ekonomika javnih podjetij in zavodov

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Primož Pevcin

 

1. Namen predmeta

 • predstaviti osnovno razumevanje ekonomike in delovanja (javnih) podjetij, zavodov ter drugih nepridobitnih organizacij, ki služi kot izhodišče za razumevanje njihovega gospodarjenja ter načrtovanja
 • seznaniti študente z bistvenimi temeljnimi ekonomskimi kategorijami in izkazi v računovodstvu javnih podjetij in zavodov.

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitev (javnih) podjetij in zavodov
 • Pojem podjetniške ekonomike
 • Poslovni proces, prvine in sredstva podjetja ter teorija podjetja
 • Podjetniške finance in trošenje ter vezava sredstev
 • Določanje lastne cene in prodajne cene proizvodov/storitev
 • Računovodska analiza bilanc podjetij in zavodov
 • Računovodsko obračunavanje, predračunavanje in analiziranje v podjetjih in zavodih
 • Lastninska razmerja in upravljanje javnih podjetij in zavodov
 • Strateško-poslovne odločitve v javnih podjetjih in zavodih
 • Javno-zasebna partnerstva in koncesije ter pomen podjetij in zavodov
 • Ugotavljanje uspešnosti in smotrov delovanja javnih podjetij in zavodov
 • Investicijska ekonomika in analiza poslovanja v podjetjih in zavodih

3. Študijska literatura

 • Pevcin, P.: Ekonomika javnih podjetij in javnih zavodov. Fakulteta za upravo, predvidena izdaja 2008 150 str.
 • Ott, S.J.: The nature of the nonprofit sector. Westview Press, 2001, poglavja iz ekonomskih in političnih teorij delovanja neprofitnih organizacij, 60 str.
 • Jones, T.: Business economics and managerial decision making, Wiley, 2004, izbrana poglavja iz teorije firme in strateškega odločanja v podjetju, 140 str.
 • Anthony, R.N. in L.K. Breitner: Essentials of Accounting, Prentice Hall, 2006, zbrana poglavja iz tematike računovodskih izkazov, 50 str.

4. Obveznosti študenta

 • Pogoj za vključitev v delo je poznavanje osnovnih ekonomskih in statistično-matematičnih pojmov
 • Pogoj za pristop h končnemu pisnemu izpitu je izdelana in predstavljena seminarska naloga ter udeležba in aktivno sodelovanje na predavanjih, seminarjih in vajah

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni izpiti, neobvezen kolokvij.