640 Gospodarsko statusno pravo

640 Gospodarsko statusno pravo

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: mag. Nikolaj Abrahamsberg

 

1. Namen predmeta

 • predstaviti temeljne vsebine o pravni ureditvi gospodarskega sistema, gospodarskih subjektih in njihove statusne lastnosti,
 • predstaviti pravno ureditev trga, varstvo konkurence, varstvo potrošnikov, nadzor nad subjekti in urejanje sporov med gospodarskimi subjekti.

2. Vsebina predmeta

 • Razvoj gospodarskega prava, njegovo mesto v pravnem sistemu in viri gospodarskega prava,
 • Država in gospodarski subjekti, ter organizacijske oblike javnih služb (zavodi, javna podjetja),
 • Pravna ureditev trga ( nacionalni in evropski trg) ter varstvo konkurence in varstvo potrošnikov,
 • Statusne značilnosti ( pravna sposobnost, odgovornost, dejavnost, firma, sedež),
 • Ustanovitev in registracija gospodarskih subjektov
 • Podjetnik posameznik
 • Osebne družbe
 • Kapitalske družbe
 • Povezane družbe in gospodarsko interesno združenje
 • Banke in druge finančne organizacije
 • Prenehanje družb

3. Študijska literatura

 • N. Abrahamsberg; Gospodarsko statusno pravo, FU, Ljubljana 2004, 48 str.
 • Ivanjko, Kocbek; Korporacijsko pravo, GV, Ljubljana 2003, 400 str.
 • S. Mayson, Company law, Oxford University 2006, izbrana poglavja, 100 str.
 • L.C.B. GOWER, Principles of modern Company low, edit.: Sweet & Maxwel, London, 1994, izbrana poglavja, 100 str.

4. Obveznosti študenta

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Ustni ali pisni izpiti. seminarske naloge, praktična naloga oz. izdelek, reševanje realnih problemov, reševanje odprtih nalog (problemov).