638 Informatika v upravi

638 Informatika v upravi

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Mitja Dečman

 

1. Namen predmeta

 • predstaviti študentom najpomembnejše značilnosti in posebnosti uporabe informacijske tehnologije v upravi
 • obrazložiti temeljne informacijske sisteme
 • predstaviti osnove normativne ureditve elektronskega poslovanja uprave ter varovanja osebnih podatkov.

2. Vsebina predmeta

 • Kronološki pregled razvoja informacijskih sistemov v upravi
 • Značilnosti elektronskega poslovanja uprave in e-uprava
 • Oris normativne ureditve elektronskega poslovanja uprave
 • Temelji varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja v pogojih elektronskega poslovanja
 • Javni elektronski portali
 • Predstavitev temeljnih informacijskih sistemov in registrov
 • Ravnanje z dokumentarnim gradivom v upravi
 • Zakonska ureditev varovanja in zaščite podatkov v upravi

3. Študijska literatura

 • Vintar, M.: Informatika v upravi, študijsko gradivo, Fakulteta za upravo, 2007, 420 str.
 • Predpisi s področja elektronskega poslovanja uprave, varovanja osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja (Slovenija, EU).
 • Leben, Anamarija in Bohanec, Marko: Koncept aktivnega portala življenjskih situacij. V: Mirko, Vintar in Grad, Janez (ur.): E-uprava: Izbrane razvojne perspektive. Fakulteta za upravo, 2004, 20 str.
 • Leben, Anmarija in Kunstelj, Mateja: E-portali in življenjske situacije. V: Mirko, Vintar in Grad, Janez (ur.): E-uprava: Izbrane razvojne perspektive. Fakulteta za upravo, 2004, 20 str.
 • Vintar, M. in Grad, J. (ur.) (2004): E-uprava: izbrane razvojne perspektive. Fakulteta za upravo, 2004, izbrana poglavja, 100 str.

4. Obveznosti študenta

Opravljen izpit iz Osnove Informatike in Razvoja informacijskih sistemov.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Izpit je v pisni, izjemoma v ustni obliki. Ocena se sestoji iz ocene teoretičnega dela, seminarske naloge in seminarja.
 • Študentje, ki obiskujejo predavanja imajo možnost, da opravijo teoretični del izpita z dvema kolokvijema.