637 Davčni sistem

637 Davčni sistem

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Maja Klun

 

1. Namen predmeta

 • seznaniti študente z vsemi pomembnimi davki
 • pojasniti davčni postopke
 • seznaniti študente z delovanjem organov, ki so povezani z obdavčenjem in splošnimi izhodišči za obdavčenje.

2. Vsebina predmeta

 • Uvod v obdavčenje
 • Davčna služba in davčni postopek
 • Neposredni davki
 • Posredni davki
 • Prispevki za socialno varnost
 • Davki in EU

3. Študijska literatura

 • Klun Maja: Davčni sistem. Ljubljana: FU, 2007.103 str.
 • Jerovšek Tone, Kovač Polona: Posebni upravni postopki. Ljubljana:FU, 2008, 2. poglavje, str. 43-161.
 • James S., Nobes C.: The Economics of Taxation. London: Prentice Hall, 2000, 1. In 2. poglavje, str. 7-77.

4. Obveznosti študenta

 • pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija
 • obvezno je aktivno sodelovanje pri vajah pri reševanju primerov

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni/ustni izpiti ali dva kolokvija.