636 Delovno in socialno pravo

636 Delovno in socialno pravo

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Zvone Vodovnik

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • predstaviti vrednostna izhodišča in pravne okvire delovnih in socialnih razmerij
 • cilj izvajanja predmeta je, da študentje s študijem pridobijo temeljna znanja in usposobljenost za formalno urejanje tega področja in za sprejemanje menedžerskih odločitev na tem področju
 • cilj predmeta je, da se študentje pri študiju izobrazijo in usposobijo za identifikacijo temeljnih sodobnih družbenih vrednot na področju položaja oseb pri delu in v zvezi z delom ter na področju socialne varnosti.
 • cilj izvajanja predmeta je, da se študentje usposobijo za uporabo pravnih virov pri oblikovanju delovnih razmerij in pri menedžerskem odločanju o individualnih in kolektivnih delovnih oziroma uslužbenskih razmerjih. Usposobijo se tudi za aktivno razvijanje socialnega dialoga v družbi in sicer v vlogah predstavnikov različnih socialnih partnerjev.

Kompetence:

 • Študentke in študentje se usposobijo, da kot strokovni delavci in menedžerji:
 • pravno pravilno izvajajo postopke zaposlovanja v organizacijah, v katerih opravljajo svoje naloge,
 • pravno pravilno sprejemajo odločitve o pravicah, obveznostih in odgovornostih zaposlenih,
 • se usposobijo za načrtovanje, izvajanje in podpiranje procesov socialnega dialoga na različnih ravneh,
 • se usposobijo za komuniciranje med organizacijami, ki jih vodijo in subjekti, ki organizirajo in izvajajo dejavnosti na področju socialne varnosti,
 • se usposobijo za aktivno preprečevanje in razreševanje sporov na področju delovnih in uslužbenskih razmerij.

2. Vsebina predmeta

 • Uvod zajema temeljne podatke o razsežnostih delovnega in socialnega prava kot pravnega podsistema in njegovo razmerje do drugih pravnih podsistemov. Prikazan je zgodovinski pregled razvoja delovnega in socialnega prava na območju države, v Evropi in v svetu.
 • Pojem delovnega razmerja in socialne varnosti. Prikazana je definicija delovnega in uslužbenskega razmerja, ter socialne varnosti. Opisani so elementi omenjenih definicij in njihov pomen za razlago posameznih pravnih institutov.
 • Pogodba o zaposlitvi kot temeljni akt urejanja delovnih in uslužbenskih razmerij, vrste pogodb in njihovo razmerje do heteronomnih in avtonomnih pravnih virov.
 • Pravice, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju.
 • Opredelitev kolektivnih delovnih razmerij in kolektivnega delovnega prava ter osrednje teme tega področja - sindikalna razmerja, participacija zaposlenih ter preprečevanje in razreševanje sporov vključno s stavko in izprtjem.
 • Posebnosti delovnih oziroma uslužbenskih razmerij v državnih organih.
 • Temeljni pojmi in načela socialne varnosti. Zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, družinski prejemki ter socialno varstvo.

3. Študijska literatura

 • Vodovnik, Zvone: Poglavja iz delovnega in socialnega prava, Fakulteta za upravo 2006, spremenjena in dopolnjena izdaja v tisku (izid, jesen 2008), 300 str.
 • Možina, Stane (ur.): Management kadrovskih virov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 2002, 50 str.
 • Cvetko A., Novak M.: Socialna varnost, Pravna fakulteta Maribor, Maribor 2006, 50 str.
 • Kresal B., Cvetko A., Kavar Vidmar A.. Social Security- Slovenia, Kluwer, 2007, 50 str.
 • Labour law and industrial relations, Kluwer on-line, priporočeno
 • Vodovnik, Zvone (ur.), Pravni položaj managerjev, Fakulteta za management v Kopru, 2008, 50 str.

4. Obveznosti študenta

Vpis v letnik študija.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • ustni /pisni izpiti, 0 - 100 %

ali

 • kolokvij obvezni, pozitivna ocena 20 %,
 • referat in seminarska naloga na seminarju do 40 %,
 • ocenjeno delo na projektu 20 %,
 • predstavitev seminarske naloge na vajah 20 %.