635 Javne službe

635 Javne službe

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Bojan Bugarič

 

1. Namen predmeta

Predmet javne službe obsega pravno ureditev javnih služb v Republiki Sloveniji in v Evopski Uniji. Čeprav je osrednji del predmeta namenjen spoznavanju domače ureditve, je v predmetnik vgrajen tudi del, ki obravnava ureditev javnih služb v Evropski Uniji. Poznavanje prava EU na področju javnih služb je nujno, saj zelo pomembno vpliva in določa osnove domače pravne ureditve. Glavni poudarek bo na proučevanju dveh poglavitnih organizacijskih oblik javnih služb pri nas: javnemu podjetju in javnemu zavodu. Ob tem bo študent spoznal tudi druge vsebine, pomembne za pravo javnih služb: problematiko koncesij in nekaterih drugih pravnih konceptov. Splošnemu pregledu pravne ureditve javnih služb bo vedno sledila analiza konkretnih primerov in področij (telekomunikacije, energetika, šolstvo, zdravstvo), tako da bo študent lahko spoznaval delovanje pravnih institutov v praksi.
Cilji:

 • Cilj predmeta je izobraziti študente na področju prava javnih služb. Poznavanje tega področja je za bodoče upravne delavce izjemnega pomena, saj se vse večji del javne in državne uprave prenaša iz državne uprave v ožjem smislu na različne kvazivladne organizacije in zasebne subjekte. Zaradi tega se vse večji del zaposlenih v javni upravi dnevno sooča s problematiko prava javnih služb. Cilj predmeta je študentu nudit osnovno vedenje o institucijah in instrumentih javnih služb, po drugi strani pa splošno znanje dopolniti s preučevanjem konkretnih področij in primerov.

Predmetno specifične kompetence:

 • Študentu bo omogočena pridobitev znanja, ki javne službe obravnava na način, ki omogoča tudi kritično vrednotenje pozitivno pravne ureditve tega področja
 • Interdisciplinarnost predmeta, saj se pravo povezuje z izsledki iz politične teorije ter politične ekonomije.
 • Omogočeno bo integrirano razumevanje domačega prava v luči Evropskega prava na tem področju.

2. Vsebina predmeta

 • Uvodno o javnih službah (zgodovina, koncepti, teorije)
 • Temelji elementi (»Rolandovi zakoni«) pravnega režima javnih služb
 • EU in liberalizacija javnih služb
 • Pojem teh služb in njih upravljanje
 • Oblike izvajanja gospodarskih javnih služb
 • Javno podjetje
 • Koncesija
 • Druge javne službe
 • Pravo EU in javne službe: primer telekomunikacij in energetike
 • Pravna ureditev šolstva in pomen bolonjske reforme
 • Zdravstvo: Evropeizacija zdravstva?
 • Zaključek: javne službe, trg in regulacija

3. Študijska literatura

 • Gregor Virant, Pravna ureditev javne uprave, FU, 2004, 6.poglavje, 129-159 (30 strani).
 • Nova ureditev javnih služb, IJU, 1991, str.1-148 (148 strani)
 • Aleksij Muzina, Koncesije: pravna ureditev koncesijskih razmerij v Sloveniji in EU, 2004, str.27-141 (114 str).
 • Rajko Pirnat, Konkurenca in gospodarske javne službe, III.strokovno srečanje pravnikov javnega prava, IJU, 1997, str.193-207 (14 strani)
 •  E. Szyszczak, The Regulation of the State in Competitive Markets in the EU, Oxford 2007, 1, 4, 5, 7, poglavje (150 strani)
 • K.Elisassen, N.Sitter, Understanding Public Management, 2008, 3 in 4 poglavje, str.55-92 (37 str.).

4. Obveznosti študenta

-

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit  (60 %)
 • seminarska naloga (40 %)