634 Primerjalne politike v sodobnem svetu

634 Primerjalne politike v sodobnem svetu

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Bogomil Ferfila

 

1. Namen predmeta

 • seznanitev študentov s temeljnimi metodami primerjalnih javnih politik
 • predstavitev raziskovalnih pristopov k proučevanju javnih politik sodobnega sveta.

2. Vsebina predmeta

 • Svet kot fizična, biološka in družbena celota.
 • Ekološki problemi in ekološke politike (učinek tople grede, odpadki, izginjanje gozdov, vojaška tehnologija in pritisk na okolje).
 • Svet v zgodovinski, ekonomski in politični perspektivi (oblikovanje svetovnega gospodarskega sistema, valovi demokratizacije).
 • Primerjalni, sistemski in >celostno regionalni pristop< k proučevanju sodobnega sveta.
 • Ekonomsko politična delitev sveta: države na prehodu, industrijske države, države v razvoju (sociogeografska delitev sveta po celinah in regijah).
 • Evropa in svet (Slovenija, Evropa, svet, gospodarske, politične, varnostne, sociokulturne povezave).
 • Glavne neevropske države - celostni profil: gospodarstvo, politika, socogeografija (ZDA, Kanada, Brazilija, Kolumbija, karibske državice; Japonska; Kitajska, azijski tigri, Malezija, Indonezija, Avstralija, Nova Zelandija, Južna Afrika).
 • Primerjava ekonomskih, varnostnih, upravljavskih, razvojnih in sistemskih politik v svetu (tipični modeli, case studies).
 • Demokratični in avtokratični politični sistemi; dejavniki razlik med demokratičnimi, avtokratičnimi in diktatorski režimi.
 • Različnost demokratičnih političnih institucij; predsedniški in parlamentarni sistemi vlade, zakonodajna telesa - parlamenti, unitarne in federalne države, volilni sistemi, interesne skupine in strankarski sistemi.

3. Študijska literatura

 • Ferfila Bogomil: Demokratične in nedemokratične države, Ljubljana, predvidena izdaja 2008, 300 str.
 • Ferfila Bogomil: Politično komuniciranje; Ljubljana 2002, izbrana poglavja, 250 str.

4. Obveznosti študenta

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

80 % izpitna naloga, 20 % seminarska naloga