633 Razvoj informacijskih sistemov

633 Razvoj informacijskih sistemov

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 90
 • Nosilec: dr. Mirko Vintar

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • predstaviti vlogo IS v modernih organizacijah,
 • seznaniti študente z osnovnimi metodološkimi koncepti, tehnikami in metodami analize, načrtovanja, gradnje in uvajanja informacijskih sistemov v upravnih sistemih,
 • na praktičnih primerih demonstrirati ugotavljanje informacijskih potreb izbranega področja.

Kompetence:

 • razumevanje razvoja informacijskih sistemov kot nadgradnja znanja, pridobljenega pri predmetu Osnove informatike,
 • sposobnost analize poslovnih procesov z vidika ugotavljanja njihovih informacijskih potreb ter njihove nadaljnje informatizacije,
 • usposobljenost za modeliranje podatkovnih in procesnih značilnosti poslovnih procesov na ravni, ki omogoča nadaljnji razvoj ustreznih informacijskih sistemov,
 • obvladovanje elementov projektnega pristopa pri vodenju informacijskih projektov.

2. Vsebina predmeta

 • Vloga IS v modernih organizacijah
 • Ključni problemi razvoja informacijskih sistemov
 • Metodologije analize, načrtovanja in gradnje IS
 • Logično modeliranje IS
 • Modeliranje podatkov
 • Model entiteta-povezava
 • Razvoj E-R modela
 • Modeliranje postopkov
 • Razvoj procesnega modela
 • Izvedbeni podatkovni modeli
 • Organizacijski vidiki razvoja IS
 • Projektni pristop pri razvoju informacijskih sistemov

3. Študijska literatura

 • Vintar, M., Razvoj informacijskih sistemov, študijsko gradivo, 2008, 427 str.
 • Kovačič, A., Bosilj-Vukšič V. : Management poslovnih procesov, GV Založba, 2005, izbrana poglavja 100 str.
 • Shelly, B. et al : Systems Analysis and Design, Thomson Course Technology, 2008, izbrana poglavja 50 str.
 • Becker J., Kugeler M., Rosemann M., Process Management, Springer Verlag, Berlin, 2003, izbrana poglavja 50 str.

4. Obveznosti študenta

Opravljen izpit iz Osnove informatike

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Izpit je v pisni, izjemoma v ustni obliki. Ocena se sestoji iz ocene teoretičnega dela, seminarske naloge in seminarja.
 • Študentje, ki obiskujejo predavanja imajo možnost, da opravijo teoretični del izpita z dvema kolokvijema.