632 Upravno poslovanje

632 Upravno poslovanje

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 90
 • Nosilec: dr. Janez Stare

 

1. Namen predmeta

 • predstaviti primere oblikovanja odnosov s strankami (zunanje, notranje stranke)
 • usposobiti za samostojno načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnih postopkov upravnega poslovanja,
 • usposobiti za uspešno in učinkovito upravljanje celostne podobe organizacije.

2. Vsebina predmeta

 • Pojem in vloga upravnega poslovanja
 • Enotna podoba poslovanja
 • Uradni prostori in zagotavljanje varnosti
 • Kultura pisnega komuniciranja
 • Upravljanje dokumentarnega gradiva
 • Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva
 • Ravnanje z zaupnimi podatki
 • Obvladovanje informacij in komunikacij
 • Racionalizacija upravnega poslovanja
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Organizacija poslovnih dogodkov
 • Dokumentacijska podpora upravnemu poslovanju

3. Študijska literatura

 • Stare, Janez: Upravno poslovanje [Elektronski vir]. El. knjiga. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2009.
 • Kovač. P., Remic. M., Stare. J.: Uredba o upravnem poslovanju z uvodnimi pojasnili in z izvedbenimi akti. Uradni list, Ljubljana, 2008, v tisku, predvidena izdaja junij 2008, predviden obseg do 200 str.
 • Janka, Franz. Arbeitsentlastung durch Sekretariat und Assistenz. Falken Verlag, Niederhausen, 2000, 207 str.
 • Predpisi s področja upravnega poslovanja.

4. Obveznosti študenta

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • skupinsko seminarsko delo z zagovorom (30 %) in ustni /pisni izpit (70 %) ali
 • skupinsko seminarsko delo z zagovorom (30 %) in dva (oba) pozitivna kolokvija (70 %)