631 Vodenje projektov

631 Vodenje projektov

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 90
 • Nosilec: dr. Srečko Devjak
 • Sodeluje: dr. Jože Benčina

 

1. Namen predmeta

 • predstaviti pomen ekonomskega vrednotenja projektov
 • predstaviti bistvene sestavine projektnega vodenja, metodo mrežnega programiranja ter pomen projektnega vodenja v javnem sektorju
 • spoznati metodo mrežnega programa projekta, kot modela, ki omogoča optimiranje projektno organiziranih procesov.

2. Vsebina predmeta

 • Osnovni pojmi in definicije
 • Projekt
 • Metode vodenja projekta
 • Mrežni program
 • Vrednotenje uspešnosti projektov
 • Spremljanje izvajanja projektov
 • PRINCE metodologija in vodenje projektov v javnem sektorju
 • Projektni pristop pri izvajanju študijske prakse

3. Študijska literatura

 • Devjak S.:. Kvantitativne metode za analize v upravi. 2. ponatis. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2004, 4. poglavje, 37 str.
 • Hauc A.: Projektni management. Ljubljana: GV Založba, 2002, 336 str.
 • Lucey T.: Quantitative Techniques, 6th ed. London: ACCA, 2002, poglavja 22 do 29, 110 str..
 • Kerzner H.: Advanced Project Management, 2nd ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2004. Case studies, 120 str.

4. Obveznosti študenta

 • pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija
 • pogoji za pristop k izpitu: realizirane kratke praktične naloge
 • pogoji za pristop k zagovoru izdelka skupinskega dela - študija primera - opravljen izpit oziroma kolokviji, oddana študija primera.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni/ustni izpiti, kolokviji
 • kratke praktične naloge
 • izdelek skupinskega dela (študija primera) in njegova predstavitev