630 Ekonomika javnega sektorja s proračunskim financiranjem

630 Ekonomika javnega sektorja s proračunskim financiranjem

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 90
 • Nosilec: dr. Stanka Setnikar Cankar
 • Sodeluje: dr. Aleksander Aristovnik

 

1. Namen predmeta

 • Namen predmeta je seznanitev študentov z osnovami ekonomike javnega sektorja v pogojih tržne proizvodnje. Od teoretičnih osnov za uvajanje tržnih kriterijev na področju delovanja javnega sektorja preide na obravnavo politike in prakse javnega sektorja. Prikaže možnosti zagotavljanja javnih dobrin in alternative za njihovo financiranje. Posebej obdela vprašanje proračunskega financiranja in oblike privatizacije javnega sektorja pri nas primerja z različnimi rešitvami zagotavljanja in financiranja v drugih tržnih ekonomijah.
 • Študentje s pomočjo znanja na obravnavanem področju širijo in poglabljajo znanja o vlogi in pomenu javnega sektorja, proračunu, Evropski uniji, povečevanju konkurence ter ugotavljanju učinkovitosti in uspešnosti v javnem sektorju.
 • Pridobljeno znanje, informacije, ideje in probleme znajo študentje sporočati tako specialistom, kot tudi nepoznavalcem tega področja. Razumevanje tega področja pa študentom omogoča učinkovito podlago za nadaljevanje študija javne uprave na podiplomskem programu.

2. Vsebina predmeta

 • Obseg in značilnosti javnega sektorja
 • Vloga in pomen javnega sektorja
 • Analiza javnega sektorja
 • Vpliv države na delovanje javnega sektorja
 • Teorija rasti javnega sektorja in teorija javne izbire
 • Oblike državnega intervencionizma na področju javnega sektorja
 • Proračun in politika javnih izdatkov
 • Evropska unija in javni sektor
 • Privatizacija javnega sektorja in izkušnje drugih držav
 • Povečanje konkurence in komercializacija javnega sektorja
 • Analiza poslovanja enot javnega sektorja
 • Ugotavljanje učinkovitosti in uspešnosti v javnem sektorju

3. Študijska literatura

 • Setnikar-Cankar Stanka et al.: Ekonomika javnega sektorja in proračunsko financiranje. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2005, 248 str.
 • Setnikar-Cankar et al.: Značilnosti javnega sektorja v Sloveniji in ugotavljanje njegove učinkovitosti, Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2007, (poglavja 1-4), 84 str.
 • Anwar Shah (ur.): Public Expenditure Analysis (Public Sector, Governance, and Accountability Series). Washington: World Bank, 2005. (izbrana poglavja), do 80 str.
 • Stiglitz Joseph E.: Economics of the Public Sector. W. W. Norton & Company, tretja izdaja 2000. (izbrana poglavja), do 60 str.
 • Aktualni domači in mednarodni članki (razpoložljivi na e-indeksu), do 40 str.

4. Obveznosti študenta

Predmet predvideva, da študent obvlada vsebino predmetov Osnove ekonomije, Osnove statistike in Pravna ureditev javne uprave. Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti je vsaj 2/3 udeležba na predavanjih/vajah ter aktivno sodelovanje pri vajah (priprava in predstavitev izbrane seminarske oz. problemske naloge).

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Študenti lahko pišejo kolokvij, ki se pri 60 % uspešnosti upošteva pri končni oceni. Izpit je v pisni obliki in po potrebi tudi ustno.