629 Upravni postopek in upravni spor

629 Upravni postopek in upravni spor

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 90
 • Nosilec: dr. Polona Kovač

 

1. Namen predmeta

 • Poznati in razumeti različne postopke za uveljavljanje pravic oz. naložitev obveznosti na upravnih področjih.
 • Na temelju pozitivnopravne ureditve in sodnih judikatov spoznati dovoljeno procesno odločanje v upravnem procesnem pravu ter pravni položaj organa in stranke v nastali procesni situaciji.
 • Poznati in razumeti sistem sodnega nadzora nad zakonitostjo konkretnih upravnih aktov s poudarkom na upravnem sporu.

2. Vsebina predmeta

 • Uvodna pojasnila (umestitev upravnega procesnega prava, splošni in posebni upravni postopki, nadzor nad izvajanjem ZUP)
 • Pojem upravne zadeve in temeljna načela
 • Udeleženci postopka
 • Roki, red in stroški postopka
 • Ugotovitveni postopek
 • Dokazni postopek
 • Odločbe in sklepi
 • Pravna sredstva (pritožba, izredna pravna sredstva)
 • Izvršba
 • Izbrani posebni upravni postopki
 • Upravni in socialni spor ter ustavnosodno varstvo

3. Študijska literatura

 • Jerovšek, T. (2007): Upravni postopek in upravni spor, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 218 str.
 • Jerovšek, T., in Kovač, P. (2008): Posebni upravni postopki, Fakulteta za upravo, Ljubljana, strani 22-23, 163-277.
 • Administration and you, Principles of administrative law concerning the relations between administrative authorities and private persons, Council of Europe. Strasbourg (1998), izbrana poglavja, 100 str.
 • Grafenauer, B., in Breznik, J. (2005): Upravni postopek in upravni spor, GV Založba, Ljubljana, 100 str.
 • Jerovšek, T., Trpin, G. (ur.) et al. (2004): Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Nebra, Ljubljana, 100 str.

4. Obveznosti študenta

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija in opravljen izpit iz predmeta Upravno pravo.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Ustni ali pisni izpiti, predhodno kolokvij z do 20 % vrednosti izpitne ocene.
 • Kreditno ovrednotenje posameznih študijskih dosežkov v okviru individualnega dela (sodelovanje pri raziskavah, projektno in terensko delo) na podlagi poročil o delu oz. problemskih nalog z do 30 % vrednosti izpitne ocene.