628 Upravno pravo

628 Upravno pravo

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 90
 • Nosilec: mag. Slavko Debelak

 

1. Namen predmeta

Splošni cilji predmeta:

 • seznaniti študente z osnovami splošnega in posebnega dela upravnega prava in njihovimi temeljnimi instituti
 • usposobiti za razumevanje vprašanj, povezanih z nastankom in uporabo upravnopravnih norm pri urejanju upravnopravnih razmerij na abstraktni in konkretni ravni
 • predstaviti tista vprašanja, ki so pomembna za pravno pravilno in zakonito delo uprave na državni in lokalni ravni

Predmetno specifične kompetence:

 • razumevanje splošnega upravnega prava in upravnih institucij
 • obvladovanje temeljne zakonitosti in tehnike upravnopravnega delovanja uprave
 • sposobnost pridobivanja informacij za oblikovanje potrebnih normativnih rešitev
 • sposobnost razlage podatkov s področja upravnega prava v luči družbenih, strokovnih in etičnih vidikov
 • oblikovanje komunikacijske spretnosti v strokovnem in laičnem okolju

2. Vsebina predmeta

 • Upravno pravo in z njim povezani pojmi (upravna znanost, uprava, upravljanje, upravne notranje zadeve)
 • Viri upravnega prava
 • Upravnopravno razmerje
 • Upravnopravne norme in upravnopravni akti
 • Odvisnost upravnopravnih norm
 • Skladnost pravnih norm in pravnih aktov ter vrste in posledice neskladnosti
 • Upravni posegi države v človekove pravice in temeljne svoboščine
 • Odgovornost za škodo, ki nastane v zvezi z upravno dejavnostjo države
 • Področje svobode varnosti in pravice
 • osebni status posameznika z vidika njegovih pravic, obveznosti in dolžnosti
 • Ustavnopravni in upravnopravni vidik zbiranja in združevanja ljudi
 • Migracije, tujsko in begunsko pravo

3. Študijska literatura

 • Čebulj, Janez/Strmecki, Mik: Upravno pravo, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2006, 240 str.
 • Debelak, Slavko/Rakočevič, Slobodan: Upravnopravne notranje zadeve, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2008, 220 str.
 • Šturm, Lovro: Omejitev oblasti, Nova revija, Ljubljana, 1998, 12 str.
 • Craig, Administrative Law, John Wiley & Sons, London, 1993, str. od 18 do 35.
 • Materialni predpisi s področja uprave in notranjih zadev.

4. Obveznosti študenta

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Seminarsko delo z zagovorom (30 %) in ustni/pisni izpit (70 %) ali
 • Praktična naloga ali izdelek (20 %) in ustni/pisni izpit (80 %)