626 Angleški jezik I

626 Angleški jezik I

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: Alenka Gvardjančič

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • razviti jezikovno in komunikativno raven znanja tujega jezika, predvsem sposobnosti za uspešno razumevanje in oblikovanje ustnih in pisnih besedil,
 • predstaviti značilnosti strokovnega sporočanja na akademski ravni. Jezikovna raven se nanaša na poglobljeno poznavanje jezikovnih pravil s področja oblikoslovja, skladnje in besedja, komunikativna pa na rabo jezika v okoliščinah, ki so čim bližje avtentičnim, in na usposobljenost za dosego specifičnih komunikativnih nalog
 • osvojitev strokovne terminologije.

Kompetence:

 • samostojna uporaba raznih virov (slovarjev, priročnikov),
 • branje besedil v tujem jeziku (različna strokovna literatura, časopisni članki),
 • pisno sporočanje (pisni poslovni stiki, pisanje povzetkov)
 • ustno sporočanje (ustni poslovni stiki, sestanki in telefonski pogovori, intervju, argumentiranje, razpravljanje, predstavitve).
 • sposobnost samostojne analize, zbiranja podatkov, oblikovanja sklepov ter na ustvarjalno miselno aktivnost.
 • pozitiven odnos do tujega jezika in strpnega odnosa do govorcev tujega jezika, tujih kultur in njihovih posebnosti

2. Vsebina predmeta

a) Jezikovno področje

 • Razvijanje jezikovnih spretnosti (slušno in bralno razumevanje, ustno in pisno sporočanje
 • Jezikovne vaje
 • Širjenje družboslovnega besedišča in terminologije
 • Pisanje akademskega povzetka

b) Tematska področja

 • predstavitev sebe in drugih,
 • sestanki in konference, vabila
 • pisna poslovna komunikacija (poslovna pisma z različno vsebino)
 • prošnje, opravičila in pritožbe (ustne in pisne)
 • telefonski pogovori
 • argumentiranje (strinjanje, nestrinjanje s sogovornikom)

c) Komunikacijske funkcije

 • Komunikacija v različnih poslovnih situacijah, vezanih na zgoraj omenjene teme

d) PBL Projekti

 • Teme PBL projektov

3. Študijska literatura

 • Leo Jones, Richard Alexander: New International Business English-Student's Book; Cambridge University Press, 1996, 176 str.
 • Leo Jones, Richard Alexander; New International Business English - Workbook,Cambridge University Press: 1996, 144 str.
 • Izbor člankov (vsebina se spreminja glede na aktualnost)
 • Michael Duckworth: Grammar & Practice; Oxford University Press, 1995, 223. str
 • Slovarji, članki iz revij in časopisov in Internetni viri

4. Obveznosti študenta

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • redni študij: kolokvij, PBL projekt, sprotno delo, prisotnost in izpitna naloga
 • izredni študij: domače naloge/e-sodelovanje in izpitna naloga