625 Osnove informatike

625 Osnove informatike

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Bojan Peček

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • seznaniti študente z vlogo informatike in informacijske tehnologij v modernih organizacijah s poudarki na javni upravi
 • pojasniti temeljne pojme, koncepte ter zgradbo informacijske tehnologije
 • predstaviti osnove razvoja informacijskih sistemov

Kompetence:

 • razumevanje uporabe sodobne računalniške in komunikacijske tehnologije
 • obvladovanje sodobnih programskih rešitev za strokovno delovanje na področju administrativnega dela
 • sposobnost komuniciranja z informatiki
 • obvladovanje informacijskih potreb
 • sposobnost zaznavanja izgradnje informacijske infrastrukture
 • sposobnost umeščanja novih informacijskih tehnologij in interpretacij v kontekst lastnega dela

2. Vsebina predmeta

 • Osnove računalniške tehnologije
 • Računalniške mreže in izmenjava podatkov
 • Razvojni cikel informacijske rešitve
 • Komunalni informacijski sistem
 • Novi trendi razvoja informacijsko komunikacijske tehnologije in njen vpliv na družbo
 • Orodja za podporo administrativnemu delu
 • Urejevalniki besedil
 • Preglednice
 • Strategija preiskovanja globalnih omrežij in baz

3. Študijska literatura

 • Vintar M.: Informatika, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2006, 237 str.
 • Leben A.: Osnove informatike: priročnik za vaje, Fakulteta za upravo, 2006, 280 str.
 • Kovačič A.: Temelji elektronskega poslovanja, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 2005, izbrana poglavja, 100 str.
 • Shelly, G. B., Cashman, T. J., Rosenblatt H. J. System Analysis and Design, Thomson course technology, 2007, izbrana poglavja, 100 str.

4. Obveznosti študenta

vpis v letnik študija

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • izpiti je sestavljen iz dveh obveznosti: teoretični in praktični del
 • teoretični del je možno opraviti z dvema kolokvijema