624 Temelji organizacije

624 Temelji organizacije

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Štefan Ivanko
 • Sodeluje: dr. Nina Tomaževič

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • spoznati pojmovanja organizacije in njene pomene za sodobno družbo, pomembnejše razvojne stopnje organizacijske znanosti,
 • seznaniti študente z oblikovanjem struktur organiziranosti in njihovimi vrstami z vidika rabe v sodobnih organizacijah, organiziranjem funkcij v proizvodnih in neproizvodnih organizacijah, pojmi in vzroki nastajanja entropije ter metodami raziskovanja organizacijske urejenosti,
 • seznaniti študente s pristopi, postopki in metodami projektiranja organizacijskih modelov, metodami in tehnikami organiziranja timskega dela, osnovami vodenja sodobnih organizacij, pojmom in postopki oblikovanja strategij v organizacijah,
 • seznaniti študente s temeljnimi zahtevami in načini spreminjanja organiziranosti v sodobnih organizacijah, osnovami organiziranja in vodenja projektov, osnovami organiziranja procesov po načelih reinženiringa, pojmom in nastajanjem ter spreminjanjem organizacijske kulture v sodobnih organizacijah in učečo se organizacijo.

2. Vsebina predmeta

 • Pojem, pomen in vrste organizacij
 • Organizacijske strukture in strukture organiziranosti
 • Metode raziskovanja organizacijske urejenosti
 • Organiziranje funkcij
 • Projektiranje modelov organiziranosti
 • Organiziranje dela
 • Vrednotenje dela
 • Organizacijsko urejanje procesov
 • Organiziranje skupinskega dela
 • Organizacijske strategije
 • Kultura organizacije
 • Spreminjanje sodobne organiziranost

3. Študijska literatura

 • IVANKO, Štefan: Temelji organizacije. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2006, 333 str.
 • DAFT, Richard L.: Organization Theory & Design. West PUblishing Company, New York, 1998, izbrana poglavja, 80 str.
 • LIPOVEC, Filip: Razvita teorija organizacije. Založba Obzorja, Maribor, 1987, izbrana poglavja 160 str.

4. Obveznosti študenta

 • vpis v letnik študija
 • uspešno opravljene individualne in skupinske naloge so pogoj za pristop k izpitu

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni/ustni izpiti.