623 Osnove ekonomije

623 Osnove ekonomije

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Aleksander Aristovnik

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • seznaniti študente z osnovnimi ekonomskimi problemi in načini njihovega reševanja.
 • pojasniti praktično uporabnosti temeljnih spoznanj mikroekonomske teorije tržnih struktur in regulacije v razvitih državah in v slovenskih razmerah.
 • seznaniti študente z osnovnimi ekonomskimi problemi z narodnogospodarskega vidika

Kompetence:

 • študentje pridobijo splošno in pregledno znanje o temeljih gospodarjenja v gospodarskem procesu, proizvodnji, delitvi, menjavi in potrošnji
 • razumejo ekonomske probleme družbe, posameznika, z blagovnim gospodarstvom, teorijo produkcije, vlogo države, razdelitvijo ustvarjenega dogodka ter ekonomskimi problemi sodobnih gospodarstev.
 • znajo analizi primere iz prakse
 • sposobni so uporabljati in prenašati ta znanja na sodelavce ter načrtovati in izvajati lastna poglobljena raziskovanja

2. Vsebina predmeta

 • Ekonomska znanost
 • Ekonomski problem družbe in posameznika
 • Tržni mehanizem (povpraševanje in ponudba)
 • Monopol in oligopol
 • Modeli tržne strukture v praksi in podjetništvo
 • Makroekonomija
 • Bruto domači proizvod
 • Zaposlenost in inflacija
 • Zunanjetrgovinska politika
 • Tečajna politika in plačilna bilanca
 • Denarna politika
 • Fiskalna politika

3. Študijska literatura

 • Stanka Setnikar-Cankar, Nevenka Hrovatin: Temelji ekonomije, FU, Ljubljana, 2007, 304 str.
 • Aristovnik Aleksander et al.: Temelji ekonomije - vprašanja in primeri z rešitvami, FU, Ljubljana, 2007, 175 str.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Economics. McGraw-Hill, New York, 2005, izbrana poglavja 100 str.

4. Obveznosti študenta

Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti je vsaj 2/3 udeležba na predavanjih/vajah ter aktivno sodelovanje pri vajah (predstavitev izbrane tematike oz. problemske naloge).

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Študenti lahko pišejo kolokvij, ki se pri 60 % uspešnosti upošteva pri končni oceni. Izpit je v pisni obliki in po potrebi tudi ustno.