622 Osnove statistike

622 Osnove statistike

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 90
 • Nosilec: dr. Jože Benčina

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • študentje poznajo osnovne statistične pojme deskriptivne statistike, analize časovnih vrst, povezanosti in gospodarskega računa ter jih znajo uporabiti za reševanje problemov,
 • reševanja problemov se lotevajo sistematično s primerno natančnim načrtovanjem z vsebinsko in metodološko utemeljitvijo problema, podprto z ustreznimi viri,
 • metode izbirajo glede na vrsto problema in njihovo uporabo skrbno načrtujejo, pri tem učinkovito uporabljajo informacijsko komunikacijsko tehnologijo,
 • pri opisovanju in analizi obravnavanih pojavov upoštevajo vsebino in jih razložijo z analizo vzrokov ter ustrezno vsebinsko interpretacijo.

2. Vsebina predmeta

 • Definicija statistike, statistično preučevanje, viri statističnih podatkov in prikazovanje statističnih podatkov
 • Relativna števila
 • Frekvenčne porazdelitve in kvantili
 • Srednje vrednost in agregatni indeksi
 • Mere variabilnosti, asimetrije ter sploščenosti
 • Analiza časovnih vrst
 • Analiza odvisnosti med množičnimi pojavi - korelacija
 • Analiza odvisnosti med množičnimi pojavi - regresija
 • Osnove vzorčenja - normalna porazdelitev, vzorec, statistična signifikatnost
 • Osnove gospodarskega računa
 • Obrestni račun
 • Vrednotenje investicij

3. Študijska literatura

 • Seljak, Janko: Statistika v javni upravi. Ljubljana: Visoka upravna šola, 2000, 318. str.
 • Devjak, Srečko: Kvantitativne metode za analize v upravi. Ljubljana: Visoka upravna šola, 2001, poglavja 1 - 3, 140 str.
 • Rosenberg, Kenneth M.: The Excel Statistics Companion. Belmont: Thomson Higher Education, 2007, poglavja 1, 3 in 6, 40 str.
 • Aron, Arthur, Aron, Elaine N., Coups Elliot J.: Statistics for the Behavioral and Social Sciences, A Brief Course, 4th ed. New Jersey, Pearson Education, Inc., 2008, poglavja 4 - 7, 112 str.

4. Obveznosti študenta

 • pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija
 • pogoji za pristop k izpitu: realizirane kratke praktične naloge
 • pogoji za pristop k zagovoru izdelka skupinskega dela - študija primera - opravljen izpit oziroma kolokviji, oddana študija primera.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni/ustni izpiti,
 • kolokviji,
 • kratke praktične naloge, izdelek skupinskega dela (študija primera) in njegova predstavitev