621 Pravna ureditev javne uprave

621 Pravna ureditev javne uprave

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 90
 • Nosilec: dr. Polona Kovač
 • Sodeluje: dr. Gregor Virant

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • razumeti vlogo javne uprave v procesu javnega upravljanja in posebnosti upravne znanosti
 • spoznati temelje pravne ureditve posameznih delov javne uprave in ostalih delov javnega sektorja
 • pridobiti splošno teoretično in normativno podlago kot temelja za učinkovitejši študij ostalih, bolj specializiranih predmetov

Kompetence:

 • poznavanje in razumevanje utemeljitve in razvoja upravne znanosti
 • sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst upravne znanosti
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi pravnega znanja na področju javne uprave
 • sposobnost za reševanje konkretnih delovnih problemov
 • usposobljenost za spremljanje sprememb in novosti v pravni ureditvi področja

2. Vsebina predmeta

A) Splošni teoretični okvir:

 • Temeljni pojmi (javni sektor, javna uprava, državna uprava, javno upravljanje)
 • Znanost o upravi kot interdisciplinarna znanstvena disciplina
 • Razvoj vede o upravi
 • Teorije o upravi
 • Politološki vidiki proučevanja uprave

B) Pravna ureditev posameznih delov javne uprave in ostalega javnega sektorja v RS:

 • Vlada in državna uprava
 • Nedržavna uprava (javno pooblastilo, privatizacija izvajanja upravnih nalog)
 • Lokalna samouprava
 • Javne službe
 • Ljudje v upravi (funkcionarji, javni uslužbenci, ostali)
 • Nadzor delovanja javne uprave

3. Študijska literatura

 • Virant, Grega (2004): Pravna ureditev javne uprave (2. ponatis), Fakulteta za upravo, Ljubljana, 229. str.
 • Vlaj, Stane (ur.) (2004): Uvod v javno upravo (2., spremenjena in dopolnjena izdaja), Fakulteta za upravo, Ljubljana, 133. str.
 • Bugarič, Bojan et.al. (2004): Komentar zakonov s področja uprave (1. natis), Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, Ljubljana, 225. str.
 • Rabin, Jack (ur.) et. al. (2007): Handbook of public administration (3rd ed.), CRC/Taylor & Francis, Boca Raton, izbrana poglavja, 80 str.

4. Obveznosti študenta

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Pisni izpit in en neobvezen kolokvij.
 • Kolokvij lahko prinese od 10% (če študent kolokvij piše vsaj 55%) do 20% (če študent kolokvij piše 95% ali več) k izpitni oceni.