620 Ustavna ureditev

620 Ustavna ureditev

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 90
 • Nosilec: dr. Rudi Kocjančič

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • pridobiti temeljno teoretično znanje o ustavi kot večpomenskem aktu,
 • spoznati Ustavo Republike Slovenije in njen pomen v pravni hierarhiji,
 • razumeti vlogo in pomen Evropske unije.

Kompetence:

 • poznavanje in razumevanje izvora in razvoja ustave,
 • sposobnost povezovanja socioloških, politoloških in pravnih vidikov ustave,
 • poznavanje prevladujočih smeri v razvoju sodobnih ustav,
 • razumevanje razmerja med ustavno ureditvijo in drugimi pravnimi predmeti,
 • sposobnost sistemskega umeščanja in analize posamičnih ustavnih problemov.

2. Vsebina predmeta

 • Ustavna ureditev Slovenije kot samostojne neodvisne države
 • Ustava Republike Slovenije
 • Ustrezna sistemska zakonodaja (volilni sistem, pravosodje, lokalna samouprava, ustavno sodišče)
 • Republika Slovenija in Evropska unija

3. Študijska literatura

 • Kocjančič R., Grad F., Kaučič I., Ribičič C.: Ustavno pravo Slovenija, Visoka upravna šola, Ljubljana. str. 25 - 37; 69 -231; 245 - 289; 297 - 299.
 • Grad, F. et. al, Ustavno pravo evropske unije, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani 2007, str. 111-164.
 • Grad, F., Kaučič, I., Pogačnik M., Tičar, B. The Constitutional System of republic of Slovenija structural Survay, Ljubljana: SECLI zavod, 2002, str. 260-290.
 • Pravni viri (Ustava Republike Slovenije, Ustanovitvene pogodbe Evropskih skupnosti in Pogodba o Evropski uniji).

4. Obveznosti študenta

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • ustni/pisni izpiti
 • kolokviji
 • lahko tudi kombinacija navedenega