619 Uvod v pravo

619 Uvod v pravo

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 90
 • Nosilec: dr. Alenka Kuhelj

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • seznaniti študente s temeljnimi pojmi prava, izvorom prava ter ustrojem države in pravnega sistema, razumevanje moderne države vloge pravnega reda v moderni državi ter pravnega reda,
 • seznaniti študente z metodami uporabe prava v praksi in pojasniti osnove pravne terminologije,
 • opredeliti specifično pravo EU kot pravo nadnacionalne organizacije,
 • prikazati pravni red s poudarkom na pravnem pravilu, pravnih aktih in pravnem razmerju.

Kompetence:

 • razumevanje temeljnega pravnega instrumentarija in terminologije
 • razumevanje pravnih metod,
 • razumevanje vloge prava v moderni državi,
 • razumevanje razmerja med nacionalno in nadnacionalno (EU) pravno ureditvijo.

2. Vsebina predmeta

 • Država (pojem in prvine)
 • Povezava med državo in pravom
 • Filozofsko-teoretični pogledi na državo
 • Evropska unija kot posebna nad-državna organizacija ter posebnosti prava EU
 • Teorije o bistvu prava
 • Temeljne značilnosti modernega prava
 • Pravo in politika
 • Pravno pravilo in pravni akti
 • Razlaga pravnih aktov
 • Pravno razmerje
 • Sistemizacija prava
 • Metode pravne znanosti

3. Študijska literatura

 • Perenič, A., Uvod v pravo, učbenik, Visoka policijsko-varnostna šola, Ljubljana, 2003, 221 str.
 • Pavčnik, M., Teorija prava, Cankarjeva založba, Ljubljana 2003, str. 1-67.
 • Pitamic, L., Država, Cankarjeva založba, Ljubljana 1996, 140 str.
 • Kušej, G., Pavčnik, M., Perenič A., Uvod v pravo, Uradni list RS, Ljubljana 1989, 72. str.
 • Pravni viri (Ustava Republike Slovenije z ustreznimi ustavnimi zakoni ter Uradni list EU)

4. Obveznosti študenta

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni/ustni izpit.