452 Organizacijsko vedenje

452 Organizacijsko vedenje

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: usmeritveni – poslovna uprava
 • Število ur: 60
 • Nosilec: dr. Štefan Ivanko
 • Sodeluje: dr. Janez Stare

1. Namen predmeta

Organizacijsko vedenje pomaga tudentu spoznati in razumeti mehki del organizacije: spremenjeno vlogo in pomen človeka v sodobni organizaciji, vpliv mehkih organizacijskih spremenljivk na uspešnost organizacije, pomembnejše človeško vedenjske značilnosti sodobne organizacije, osnove komuniciranja, temelje pogajanj in osnove govorništva. Študent se tudi spoznava z lastnostmi in značilnostmi posameznika v organizaciji, njegovim povezovanjem in združevanjem v primarne in sekundarne skupine, s procesi in interakcijami med udeleženci v organizaciji, značilnostmi konfliktov in njihovim razreševanjem, zadovoljstvom pri delu, motivacijo in preoblikovanjem dela.

Splošne in predmetno specifične kompetence

Splošne in predmetno specifične kompetence, ki si jih študent pridobi s študijem predmeta so zlsdti tele:

 • Poglobljeno poznavanje in razumevanje organizacijskega vedenja in odnosov organizacija.
 • Poznavanje vsebine in načinov dela v obvladovanje medsebojnih odnosov v organizaciji.
 • Obvladovanje sodobnih organizacijskih teorij s področja organizacijskega vedenja.
 • Sposobnost zagotavljanja nenehnega izboljševanja organizacijskega vedenja.
 • Poznavanje, spremljanje, vrednotenje kategorij s področja organizacijskega vedenja.
 • Odkrivanje, analiziranje in reševanje problemov, ki zadevajo snovanje, oblikovanje in uvajanje postopkov organizacijskega vedenja.
 • Poznavanje in razumevanje elementov okolja, ki vplivajo na organizacijsko vedenje.
 • Poznavanje in razumevanja človeškega dejavnika v organizaciji.

2. Vsebina predmeta

 • Pojem organizacijskega vedenja
 • Posameznik in organizacija
 • Neformalna organizacija kot način organizacijskega vedenja
 • Procesi - interakcije v organizaciji
 • Skupinska dinamika v organizacijskem vedenju
 • Skupinsko in timsko delo v vodstvenih procesih
 • Motivacija in motiviranje za delo
 • Organizacijska kultura in klima
 • Spretnost in uspešnost delegiranja
 • Konflikti v organizaciji
 • Stres - razumevanje stresa na delu
 • Komuniciranje - proces in struktura
 • Interpersonalno komuniciranje
 • Spretnost in uspešnost pogajanja
 • Etičnost v poslovanju in komuniciranju
 • Temelji govorništva

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Ivanko -Stare: Organizacijsko vedenje, FzU, Ljubljana, 2004.
 • Martin, J.: Organizational Behaviour. Thomson-Learning, London , 2001.

b) dodatna literatura in viri

 • Možina et al: Poslovno komuniciranje, Založba Obzorja, Maribor 1995.
 • Kavčič Bogdan: Kako se uspešno pogajati, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1992.
 • Gary Johns: Organizational Behavior. Understanding Life of Work, Scott,
 • Foresman and Company, Dallas,1993.

4. Obveznost študentov

Aktivno sodelovanje na predavanjih, seminarjih in vajah.

5. Oblike preverjanja znanja

Skupno in končno oceno sestavlja ocena, določena na podlagi doseženega števila točk na izpitu čez celotno snov (do 100 točk) in do 20 točk iz aktivnega sodelovanja študenta na vaja.

Izpit je pisni. Pozitivni rezultat izpita je od 60 do 100 točk: 56 - 65: zd (6), 66 - 75: db(7), 76 - 85: pd (8), 86 - 95: pd (9) in od 96 - 120: odl(10). Izpit je lahko tudi ustni v primeru od doseženih 46 do 56 točk pri pisnem izpitu in ob izraženi želji študenta. Obveznost študenta je tudi izdelava seminarske naloge.