451 Delovno in socialno pravo

451 Delovno in socialno pravo

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: usmeritveni – poslovna uprava, izbirni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: dr. Zvone Vodovnik

1. Namen predmeta

Pravice in obveznosti iz delovnih razmerij zagotavljajo minimalno kakovost delovnega življenja ter so temelj in okvir kadrovskega menedžmenta. Socialna varnost, s katero so upravičencem med delovnim razmerjem in po njegovem prenehanju zagotovljene dajatve in storitve, je del socialnega okolja organizacije. Namen predmeta je, da študenti spoznajo pravno ureditev tega področja in jo znajo uporabljati pri upravljanju človeškega dejavnika.

Splošne in predmetno specifične kompetence

Študentje si pri študiju predmeta zagotovijo pregledno znanje na predmetnem področju. Usposobijo se za orientacijo v sistemu pravnih norm in pravnih aktov. S študijem strukture pravnih norm si pridobijo znanje o pravnih načelih, ki jim omogočajo pravilno razlago in uporabo pravnih norm v praksi. Usposobijo se za oblikovanje pravnih aktov, s katerimi se varuje pravni položaj posameznikov na področju delovnih razmerij in socialne varnosti. Pridobljena znanja in sposobnosti jim omogočajo formalne komunikacije v organizacijah, v katerih se opravlja delo. Celovitost in zaokroženost pridobljenih znanj in sposobnosti jim omogoča načrtovanje in vključitev v zahtevnejše oblike študija predmetnega področja.

2. Vsebina predmeta

 • Uvod
 • Delovno razmerje
 • Delovni čas
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Kolektivno delovno pravo
 • Posebnosti delovnih oziroma uslužbenskih razmerij v državnih organih.
 • Temeljni pojmi socialne varnosti
 • Zdravstveno zavarovanje
 • Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Zavarovanje za primer brezposelnosti
 • Družinski prejemki.
 • Socialno varstvo

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Vodovnik Z.: Izbrana poglavja delovnega in socialnega prava, FU, Ljubljana, 2003.
 • Zbirka predpisov delovnega prava in socialne varnosti, Založba BONEX, IUS Info Ljubljana, internet
 • Izbrani članek iz tuje literature.
 • Strokovni sestavek: iz domače pravne literature.
 • Berkowitz M., Modifiying Disability Benefit Programs to Encouragen Employment, Rehabilitation International, New York 1990

4. Obveznost študentov

Dejavnost pri vajah in predavanjih, seminarske naloge in referati.

5. Oblike preverjanja znanja

Študentje opravljajo pisni izpit. Če pri predmetu uspešno opravijo referat ali seminarsko nalogo, lahko opravljajo izpit ustno. Referat ali seminarska naloga z zagovorom je lahko ocenjena z do 30 točkami od 100 možnih točk.