450 Računovodstvo

450 Računovodstvo

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: usmeritveni – poslovna uprava, izbirni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: dr. Marko Hočevar

1. Namen predmeta

Naučiti študente opredelitve in pomena računovodske funkcije v podjetju. Naučiti študente razumeti bistvo temeljnih ekonomskih kategorij v računovodstvu. Seznaniti študente s knjigovodskim procesom. Naučiti študente osnov računovodskega predračunavanja. Spoznati študente s pomenom računovodskega nadziranje in vrstami računovodskega nadziranja. Naučiti študente analiziranja računovodskih izkazov.

Splošne in predmetno-specifične competence

Študent bo moral poglobiti že pridobljeno znanje in razumevanje snovi. To mu bo omogočalo reševanje praktičnih in teoretičnih problemov. Študent bo moral kritično presojati obravnavano snov tudi s pomočjo raziskovalnih metod. Študent se bo samostojno  izpopolnjeval, obenem pa se bo učil tudi skupinskega dela. Študent bo moral pridobljeno znanje jasno in pregledno sporočiti svojim kolegom.

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitev računovodstva
 • Temeljne ekonomske kategorije v računovodstvu
 • Knjigovodstvo
 • Računovodsko predračunavanje
 • Računovodsko nadziranje
 • Računovodsko analiziranje

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Hočevar Marko, Igličar Sandi, Zaman Maja: Osnove računovodstva. Ljubljana : Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta, 2002
 • Zaman Maja , Trtnik Boštjan: Zbirka vaj iz predmeta Osnove računovodstva. Ljubljana : Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta, 2002
 • Igličar Sandi, Hočevar Marko: Računovodstvo za managerje. Ljubljana , Gospodarski vestnik, 1998

4. Obveznost študentov

Predavanje: 3 skupine po 3 ure predavanj tedensko

Vaje: Vaje omogočajo poglabljanje snovi preko praktičnih nalog.

Študenti skupinsko rešujejo praktične naloge in se o težavah pri reševanju nalog konzultirajo z vodjem vaj Vaje za vsako skupino trajajo 2 uri.

5. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Izpit je pisni.