449 Vodenje projektov

449 Vodenje projektov

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: usmeritveni – poslovna uprava, izbirni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: dr. Srečko Devjak
 • Sodeluje: dr. Jože Benčina, dr. Bojan Peček, mag. Iztok Sirnik

1. Namen predmeta

Študenti spoznavajo in se naučijo kvantitativnih metod vodenja projektov v upravi. Vsebina predmeta je taka, da nadgrajuje in dopolnjuje predmet gospodarski račun in osnovna organizacijska znanja o projektni organizaciji Predmet je usmerjen v kvantitativno reševanje primerov v sodobni upravi in so povezani s projektno problematiko. Slušatelji spoznajo bistvene sestavine projektnega vodenja, metodo mrežnega programiranja, pomen projektnega vodenja v javnem sektorju.

Splošne in predmetno-specifične kompetence

Študent:

 • razume osnovne vsebine projektnega vodenja:cilji, model, projektna organizacija, planiranje in spremljanje izvajanja projekta
 • je sposoben izdelave modela projekta in celovitega obravnavanja organizacije projekta,
 • uporablja model projekta pri optimiranju doseganja projektnih ciljev
 • presoja smiselnost rezultatov in interpretira vpliva spreminjanja podatkov na rezultate izračunov
 • pridobi sposobnost transparentnega prikazovanja projektov, ciljev in pogojev njihovega doseganja in načine predstavitev ugotovitev uporabnikom
 • pridobi spretnosti zbiranja in iskanja primernih novih pristopov in računalniških orodij pri vodenju projektov

2. Vsebina predmeta

 • Osnovni pojmi
 • Projekt
 • Metode vodenja projekta
 • Mrežni program
 • Vrednotenje uspešnosti projektov
 • Spremljanje izvajanja projektov
 • Posebnosti vodenja projektov v javnem sektorju

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Devjak, S.: Kvantitativne metode za podporo upravljanju, VUŠ, Ljubljana, 1998.
 • Hauc A.: Projektni management, , GV Založba, 2002
 • Oakshott, L.: Essential Quantitative Methods for Business, Management and Finance, Macmillan Business, London, 1998

b) dodatna literatura in viri

 • Lucey, T.: Quantitative Techniques, London, 1996.
 • Meško, I.: Metode optimiranja I. in II. del, Univerza v Mariboru, Maribor, 1989.
 • Dodatna literatura bo podana vsako leto sproti, na predavanji, seminarjih in vajah

4. Obveznost študentov

Obisk vaj. Izdelava primera mrežnega plana in opredelitev mrežnih diagramov, z ustrezno računalniško programsko opremo.

5. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Seminarska naloga z zagovorom in po potrebi ustni izpit