448 Informatizacija in prenova poslovnih procesov

448 Informatizacija in prenova poslovnih procesov

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: usmeritveni – poslovna uprava
 • Število ur: 60
 • Nosilec: dr. Bojan Peček

1. Namen predmeta

Študenti pridobijo znanje v zvezi s spremljanjem procesov. Spoznajo izhodišča nadzorovanja procesov s pomočjo informakcijske in komunikacijske tehnologije.

Splošne in predemtno-specifične competence

 • Znanje in razumevanje: Študent se spozna z osnovami statičnega in dinamičnega modeliranja postopkov, reorganiziranja in njihove prenove. S tem nadgradi znanje, ki ga pridobi pri predmetu Informacijski sistemi.
 • Uporaba znanja in razumevanja: S pridobljenim znanjem je sposoben modelirati procese s programom iGrafx. Zna narisati model, stestirati in prenoviti. Sposoben je zbrati in interpretirati ustrezne podatke ki so potrebni za oblikovanje presoj o optimalnem poteku postopka
 • Sporočanje, sporazumevanje: zna sporočati informacije, ideje, probleme in rešitve tako specialistom, kot tudi nepoznavalcem
 • Učne spretnosti: ima razvito znanje tako, da se lahko priuči na vsako novo programsko opremo iz predelanega študijskega gradiva.

2. Vsebina predmeta

 • Vpliv informatizacije na konkurenčnost poslovanja
 • Trendi informacijske in komunikacijske tehnologije
 • Osnove prenove poslovanja
 • Metodološki pristopi k prenovi
 • Krmiljenje procesov
 • Informatizacija kot orodje analiziranja sistemov
 • Sistemski pristop k analiziranju sistemov
 • Statično modeliranje procesov
 • Osnovni pojmi dinamičnega modeliranja procesov
 • Preigravanje scenarijev
 • Verificiranje modelov

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Kovačič, A., Peček, B.: Prenova in informatizacija delovnih procesov, VUŠ Ljubljana, 2002
 • Banks, J., Carson , J. S., Nelson, B. L., Nicol, D. M.: Discrete-Event System Simulation, Prentice Hall, 2001
 • Bosilj Vukšić, V. in Kovačič, A.: Upravljanje poslovnim procesima, Sinergija, Zagreb, 2004

b) dodatna literatura in viri

 • Klapič B.: Modeliranje poslovnih procesov; Univerza v Mariboru; Maribor; 1998
 • Kovačič A.: Informatizacija poslovanja, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, 1998
 • Banks, J.: Handbook of simulation, John Wiley & Sons 1998
 • Law, M. A. in Kelton, W. D.: Simulation modelling and analysis, McGraw-Hill
 • Pidd, M.: Computer Simulation in management science, John Wiley & Sons, 1998
 • Davenport , T. H.: Process Innovation: Reengineering Work Through Information Technology, Harvard Business School press, Boston , 1993
 • Hammer, M. J. in Champy, J.: Reengineering the Corporation, Harper Business, New York , 1993

4. Obveznost študentov

Prisotnost na predavanjih in vajah. Izdelava seminarske naloge.

5. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni izpit in izdelava seminarske naloge