447 Kadrovska dejavnost

447 Kadrovska dejavnost

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: usmeritveni – poslovna uprava
 • Število ur: 60
 • Nosilec: dr. Miha Brejc
 • Sodeluje: dr. Janez Stare

1. Namen predmeta

Študijski predmet Kadrovska dejavnost nudi študentu temeljna znanja o kadrovskem managementu in sicer o njegovih značilnostih, nalogah, vlogi in položaju, s poudarkom na posameznih postopkih dela v okviru kadrovskega managementa oz. kadrovske funkcije v organizaciji (opravljanje zahtevnejših strokovnih opravil v kadrovski funkciji). Študent spozna temeljne pojme in postopke v zvezi s posameznimi kadrovskimi opravili v organizaciji, od zaposlitve posameznika do prenehanja delovnega razmerja, izobraževanja in kadrovskega načrtovanja. Spozna lik in naloge kadrovskega delavca ( sodelavca), usposobi se za samostojno opravljanje posameznih kadrovskih postopkov in nalog. V okviru predmeta bodo predstavljene različne oblike organiziranosti in način dela kadrovske dejavnosti in na praktičnih primerih posamezni kadrovski postopki.

Splošne in predmetno - specifične kompetence

Znanje in razumevanje:

Študent ima po uspešno opravljenih obveznostih znanje in podlago za razumevanje in samostojno opravljanje posameznih postopkov in opravil na področju kadrovske dejavnosti ter je seznanjen z aktualnimi novostmi, dosežki na področju študijskega predmeta, kar je podprto tudi z uporabo zahtevnejše študijske literature in drugimi članki, prispevki, razpravami, raziskavami;.

Uporaba znanja in razumevanja:

Študent zna samostojno uporabiti pridobljeno znanje in razumevanje na profesionalen način v svojem delu ali poklicu in ima zmožnosti argumentirano razpravljati in reševati probleme na področju kadrovske dejavnosti, ima znanje za iskanje in pripravo ter predstavitev ustreznih rešitev, samostojno zna poiskati ustrezne podatke oz. informacije za nadaljnje uspešno delo.

Presojanje:

Po opravljenih obveznostih je študent sposoben zbrati, analizirati, interpretirati in uporabiti ustrezne podatke s področja kadrovske dejavnosti, ki so potrebni za oblikovanje presoj oz. predlogov odločitev, vključno z razmislekom o vseh vidikih ( posledicah-družbenih, organizacijskih, ekonomskih, etičnih) posameznih presoj oz.odločitev.

Sporočanje, sporazumevanje:

Študent zna pisno in ustno posredovati oz. sporočati odločitve, informacije, ideje, probleme in rešitve tako pristojnim v organizaciji ali izven nje kot tudi nepoznavalcem študijskega področja, kar je za kadrovsko dejavnost, kjer je prava komunikacija z ljudmi (kadri) ključnega pomena.

Učne spretnosti:

Študent ima po zaključku študija razvite učne spretnosti tako, da lahko nadaljuje študij, se ob delu strokovno izpopolnjuje ali pa svoje izkušnje in znanja prenaša kot kadrovski delavec v svojem delovnem okolju na svoje sodelavce.

2. Vsebina predmeta

I.

 • Opredelitev temeljnih pojmov
 • Razvoj kadrovskega managementa
 • Način organiziranosti dela na področju kadrov
 • Naloge kadrovsk ega managementa
 • Pravne podlage

II.

 • Proces zaposlovanja (klasične naloge kadrovske službe ?):
 • Kadrovske evidence
 • Akti o sistemizaciji
 • Karierni sistem zaposlenih
 • Plačna politika

III.

 • Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih:
 • načrt izobraževanja (ugotavljanje potreb, izbira programov,.)
 • vrsta izobraževanj in usposabljanj (interna,..)
 • štipendiranje

IV.

 • Temeljne značilnosti kadrovskega managementa v javni upravi ( razlike med javno upravo in gospodarskim sektorjem)

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura

 1. Brejc, M.: Ljudje in organizacija v javni upravi, Visoka upravna šola, Ljubljana, 2002
 2. Andrejčič, R., Brekič, J., Florjančič, J., Jereb, J., Jesenko, J., Kavčič, B., Pavlin, N., Ekar, F., Kokalj, J., Ritonja, S. A., Štrajhar, M., Voršnik, I.., Bohinc, R.: Globalni in kadrovski management, Moderna organizacija, Kranj, 1994
 3. Florjančič, J.: Planiranje in razvoj kadrov, Moderna organizacija, Kranj, 1998
 4. Možina, S., Jereb, J., Florjančič, J., Svetlik, I., Jamšek, F., Lipičnik, B., Vodovnik, Z., Svetic, A., Stanojevič, M., Merkač, M.: Management kadrovskih virov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 1998
 5. Armstrong, M.: A handbook of Personnel Management Practise (sixth edition), Kogan Page Limited, London, 1998

b) ostali viri

 1. predpisi, ki se nanašajo na kadrovsko področje
 2. zapiski s predavanj.

4. Obveznost študentov

Aktivno sodelovanje na seminarjih in vajah.

5. Oblike preverjanja znanja

Končno oceno sestavlja ocena, določena glede na število točk na izpitu čez celo snov (do 80 točk), do 10 točk iz kolokvija (dodatno k 80 točkam iz izpita čez celo snov) in do 10 točk iz seminarske naloge (dodatno k 80 točkam iz izpita čez celo snov). Skupno torej 100 točk. Točke, dosežene na kolokviju in pri izdelavi seminarske naloge, se upoštevajo v tekočem in prihodnjem študijskem letu (2 študijski leti), če študent s pisnim izpitom doseže vsaj 40 točk.

Izpit je pisni (pozitivni rezultat je od 48 do 80 točk):

 • 48-53 točk zadostno (6)
 • 54-59 točk dobro (7)
 • 60-66 točk prav dobro (8)
 • 67-73 točk prav dobro (9)
 • 74-80 točk odlično (10)

V primeru doseženih 44 do 47 točk pri pisnem izpitu in ob izraženi želji študenta je izpit lahko tudi ustni.

Končna ocena, sestavljena iz točkovanj izpita in seminarske naloge:

 • 60-67 točk zadostno (6)
 • 68-75 točk dobro (7)
 • 76-83 točk prav dobro (8)
 • 84-91 točk prav dobro (9)
 • 92-100 točk odlično (10)